By- og regionplanlegging

By- og regionplanlegging er et tverrfaglig fagfelt som er utviklet med bakgrunn i en økende grad av samfunnsstyring for utviklingen i og rundt byer og tettsteder. Feltet omfatter i dag så godt som alle sider ved arealer og -bruk over hele landet.

Planlegging har fokus på handling og skal løse en rekke samfunnsutfordringer som arealplanlegging, byutvikling, areal- og transportplanlegging og samfunnsplanlegging. Planlegging omfatter planprosessen der formelle rammer, organisasjon og ledelse, utvikling, politikk, demokrati og medvirkning er viktig.

Planlegging som fag bygger på planlegging som fagfelt i tillegg til andre fagfelt som arkitektur, teknologi, samfunnsfag og naturfag. Viktige i planlegging er derfor også fagfelt som GIS, bymorfologi, samferdsel, juss, geografi, statsvitenskap, universell utforming, landskapsøkologi, landskapsanalyser og miljøpsykologi.

God og bærekraftig arealbruk er en forutsetning for dagens samfunnsutvikling. Vekst og velstand fordrer god balanse mellom vern og bruk. I Norge er alle kommuner pålagt å planlegge arealer og ressurser etter plan- og bygningsloven (2008). All utbygging skal godkjennes politisk, og planlegging bygger på faglige vurderinger og utforming. Planleggere har rollen som de fremste ekspertene i by- og regionutvikling.

By- og regionplanlegging bygger på kjernekompetanse om planlegging og tverrfaglig kompetanse som gjør en planlegger i stand til å samarbeide på tvers av fagområder og med andre profesjoner som arkitekter, jurister, samfunnsvitere, naturvitere, teknologer og geografer. Planleggere kan analysere nåtiden, forstå utviklingsprosesser, finne frem til gode løsninger og vurdere konsekvenser av disse.

Institutt for by- og regionplanlegging ved Fakultet for landskap og samfunn, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet utdanner planleggere og landskapsarkitekter. Dette er det største fagmiljøet i Norge.

Institutt for byforming og planlegging ved Fakultet for arkitektur og billedkunst/ Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim er det eldste miljøet i byplanlegging i landet.«Se arktikkel: Sverre Pedersen – utdypning».  Institutt for byforming og planlegging utdanner arkitekter og planleggere.

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo utdanner masterkandidater med spesialisering i urbane studier og planlegging.

Eksterne lenkerRediger