En borerigg, leterigg eller oljerigg er en utrustning av utstyr for å bore brønner med sikte på å søke etter eller å ekstrahere råolje, naturgass eller grunnvann fra reservoarer i undergrunnen.

Begrepet brukes både for landbaserte rigger og for offshore rigger. Korrekt brukt gjelder begrepet bare utstyret som utfører selve borefunksjonen, inklusive boretårnet. I media omtales boreplattformer og oljeplattformer ofte feilaktig som borerigger eller leterigger. Dessuten brukes også betegnelsene boreskip og lekterrigg.

Det finnes ulike typer av borerigger avhengig av vanndyp, boredyp og klimatiske forhold. Mest vanlige er de oppjekkbare riggene som står på havbunnen. Disse har en begrensning med hensyn til havdybden, for større havdyp kreves derfor halvt nedsenkbare rigger eller ultra-deep halvt nedsenkbare rigger. Deretter har man boreskipene som står uten ankere på dynamisk posisjonering (DP) med thrustere. Lekterrigger brukes på veldig grunt hav.

Felles for alle bore-installasjoner er at de består av et boretårn (eller RamRig), boredekk, mud-pumperom, shaker, drivverk for å bevege og rotere borestrengen (f.eks Drawwork og Rotary-table/Topdrive eller Ramrig og Topdrive), og en utblåsningsventil. For å håndtere rørene som brukes til å bore en brønn, brukes en borerørshåndteringsmaskin.

Borerate rediger

Mangel på borerigger har presset boreraten (riggleien) opp, slik at en borerigg i dag nedbetales på få år. Dette har også ført til nybygging, spesielt av avanserte rigger, siden oljeleting i fremtiden i større grad vil foregå på havdyp større enn 400'.

SCORE-indeksen måler lønnsomheten for dagratene for flyttbare offshore boreeneheter sammenlignet med lønnsomhetstoppen som var i 1980-81. SCORE-indeksen lå da på 100 prosent som reflekterte en rate på nye kontrakter som dekket driftskostnadene på kontantbasis, samt at det ga 700 dollar dagen for hver million dollar som var investert.

Se også rediger