Björknäs Folkhögskola

Björknäs Folkhögskola var en Komintern-kaderskole for de nordiske landene, drevet i Sverige fra 1937 til sommeren 1939. I praksis ble institusjonen drevet av Sveriges Kommunistiske Parti etter Kominterns retningslinjer. Utvalgte folk fra de nordiske kommunistpartiene studerte ved skolen, blant dem vel 20 fra Norges Kommunistiske Parti.

Utdanningen i Sverige var en videreføring av aktiviteten ved den såkalte Lenin-skolen i Moskva, der studietilbudet til nordiske elever ble avviklet fra 1936–1937.

Bakgrunnen for skolenRediger

Planleggingen av skolen begynte i 1936, da det i Moskva ble besluttet å avvikle studietilbudet til folk fra legale, vestlige kommunistpartier. Isteden gikk Komintern nå inn for å etablere sentrale kaderskoler utenfor Sovjet: I England, Frankrike, USA, Belgia - og Skandinavia. For «Skandinavia»s vedkommende ønsket man en felles skole for Danmark, Island, Norge og Sverige.

Initiativet ble drøftet imellom partiene i Norden, og i forkant av etableringen var det mye som måtte avklares. For det første kom man fram til at skolen burde organiseres i legale former. I det sosialdemokratiske Norden mente man det var mulig, og at det ville være vanskeligere å drive illegale skoler. For det andre ble det, med henvisning til språkproblemene, reist spørsmål ved om Island burde omfattes. For det tredje var det stor usikkerhet når det gjaldt skolens beliggenhet.

Det ble vurdert å opprette separate skoler i hvert land, men man kom snart fram til at en felles skole var det beste. Det ville gi mer ressurser, et mer internasjonalt miljø og bedre forutsetninger for Komintern-kontroll med utdanningen. Før det til slutt ble bestemt å legge skolen i Sverige drøftet man også etablering i Norge som et alternativ.

Legal etableringRediger

I Sverige ble det innkjøpt en villaeiendom på Björknäs like utenfor Stockholm. Den skulle romme både undervisningslokaler og innkvartering for elevene.

Utad bestrebet man seg på å gi skolen et mest mulig svensk, ordinært preg. Den ble presentert som SKPs marxistiske dagskole og fikk det tilforlatelige navnet «Björknes Folkhögskola». Man beholdt i store trekk pensum fra Kominterns Lenin-skole i Moskva, men skoleplanen framsto nå mer nøytral: Faget «leninisme» fikk først betegnelsen «sosialisme», dernest «filosofi». Ellers underviste man i «historie», «økonomi», «aktuell politikk» og «språk».

Nordisk integreringRediger

Den svenske skolen fungerte på mange måter bedre enn det tidligere Moskva-tilbudet. Mens skolene i Moskva hadde vært kritisert for isolasjon og ensidige teoretiske studier kunne elevene ved Björknäs lettere holde kontakt med sine hjemlige partier, og følge det politiske livet i Sverige og SKPs arbeid.

Moskva-skolene hadde på grunn av språkvanskene hatt problemer med å skaffe kompetente lærekrefter. Nå ble det enklere med både lærere og gjesteforelesere fra de nordiske partiene.

NKP-studenteneRediger

Etter at utdanningen ble etablert i Sverige fikk partiene i de ulike landene fullt og helt ansvar for å velge ut elever. De måtte være mellom 18 og 40 år, ha minst to års medlemskap i parti eller ungdomsforbund, være partilojale og egnet til lederroller i bevegelsen.

I det første skoleåret hadde Björknäs 26 studenter: 14 svenske, seks norske, fem danske og en fra Island. I alt kom det til å gå fire kull studenter ved skolen før den ble avviklet. I hvert kull hadde NKP seks plasser. Det siste norske kullet fullførte utdanningen sommeren 1939.

KilderRediger

  • Side 200-215. Ole Martin Rønning: Stalins elever. Kominterns kaderskoler og Norges Kommunistiske parti 1926-1949. Doktoravhandling i historie, Universitetet i Oslo 2010.