Biomasse er en betegnelse på den totale vekten av levende organismer i en sammenheng. I biologi brukes begrepet for å oppgi bestanden av organismer av en bestemt type eller på et gitt sted, men uttrykket brukes også som generell betegnelse på brensel fra trær og planter, gjødsel, skogsavfall og brenntorv til bruk i oppvarming.

I biologien rediger

Biomasse benyttes ofte som bestandsmål på organismer der individantall ville være upraktisk, for eksempel mengden av arter med sterkt varierende størrelse, slik som mange trær, eller der individene er svært små, slik som mengden bakterier i et økosystem. Ofte vil målet være brukt om mengden levende virke på et gitt område, for eksempel biomassen meitemark per kvadratkilometer dyrket mark, eller total biomasse i en kvadratkilometer skog.

Totale biomasse på et gitt område vil alltid være avhengig av mengden tilgjengelig energi for laveste trofisk nivå, i de aller fleste tilfeller sollys for planter. I ørkener vil biomassen være begrenset av tilgjengelig vann i stedet.

Biomasse som brensel rediger

I teorien kan alt biologisk materiale brukes som biomasse, og i dag brukes skogflis, slakteavfall, halm og husdyrgjødsel til å produsere energi. Massen består av blant annet karbon og hydrogen, og har derfor stor energitetthet. En del biomasse kan videreforedles til biodiesel eller andre drivstoffer.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger