Arstadlia–Tverviknakkan naturreservat

naturreservat i Nordland

Arstadlia–Tverviknakkan naturreservat ligger ved Arstad i Beiarn kommune i Nordland. Naturreservatet er på 887 dekar. Området er vernet for å bevare det som sannsynligvis er verdens nordligste almeforekomst (Arstadlia) og en nasjonalt verneverdig kalkfuruskog (Tverrviknakkan) med rike orkidéforekomster samt mellomliggende kalkberg i Stihammaren med hyppig forekomst av låglandsbjørk og mange andre kravfulle planter.

Arstadlia–Tverviknakkan naturreservat ligger like ved Leirvika naturreservat.