Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen
NAV-loven
Ikrafttredelse1. juli 2006
DepartementArbeidsdepartementet
MålformBokmål
KorttittelNAV-loven
Lovteksthttp://lovdata.no/lov/2006-06-16-20

Lov av 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen (kortnavn arbeids- og velferdsforvaltningsloven) er en norsk lov som hjemler og regulerer Arbeids- og velferdsforvaltningen og samordner anvendelsen av arbeidsmarkedsloven, folketrygdloven, sosialtjenesteloven og andre lover på velferdsområdet. Loven ble vedtatt av Stortinget 16. juni 2006 og trådte i kraft 1. juli 2007.

Lovens uttrykte formål fremkommer i § 1:

Formålet med loven er å legge til rette for en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning, tilpasset den enkeltes og arbeidslivets behov og basert på en helhetlig og samordnet anvendelse av arbeidsmarkedsloven, folketrygdloven, sosialtjenesteloven og andre lover som forvaltes av arbeids- og velferdsforvaltningen. Arbeids- og velferdsforvaltningen skal møte det enkelte mennesket med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

Andre bestemmelser i loven omhandler blant annet brukermedvirkning, taushetsplikt og behandling av personopplysninger, statens partsstilling og beordring ved krise i freds- og krigstid.