Tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet (TSB) er betegnelsen på spesialisthelsetjenester som utfører rus- og avhengighetsbehandling i Norge. Utredning og behandling i TSB kan foregå i poliklinikk, i regi av ambulante tjenester eller i forbindelse med døgninnleggelse. TSB inkluderer legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Begrepet TSB viser til at behandlingen er tverrfaglig og bygger på en bio-psyko-sosial modell. TSB ble først tatt i bruk i 2004, da spesialisthelsetjenesten fikk ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelse[1]). Gjennom pasient- og brukerrettighetsloven [2] har rusmiddelavhengige de samme pasientrettigheter som andre pasienter i spesialisthelsetjenesten. Behandlingen utføres i pasientenes lokale helseforetak, hos private virksomheter som har avtaler med regionale helseforetak eller av kommersielle aktører som er godkjente av Helsedirektoratet ved Helfo (Fritt behandlingsvalg-leverandører). Pasienter med rus- og avhengighetslidelser som er blitt henvist til TSB og som har fått rett til behandling, kan velge fritt mellom disse (Fritt behandlingsvalg). Helsenorge.no har oversikt over behandlingstjenester og ventelister i TSB. NAV, sosialtjenestene i kommunene, fastleger samt leger i fengselshelsetjenesten og andre deler av spesialisthelsetjenesten kan henvise pasienter til TSB-behandling.

Kvaliteten i behandlingsforløpene i TSB er beskrevet i «Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet[3]» og «Avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler[4]». Strukturen i behandlingen skal følge nasjonalt normerte pakkeforløp for rusbehandling[5]. Pasientenes medvirkning er sentralt både i pakkeforløp og i den nasjonale faglige retningslinjen.

Den tverrfaglige behandlingen som TSB tilbyr, skal utføres av både helsefaglig og sosialfaglig personell. Som i annen spesialisthelsetjeneste skal behandling i TSB garanteres av spesialister. I 2015 startet de første legene et ordinært utdanningsløp for legespesialister innen rus- og avhengighetsmedisin.[6] Norge er det eneste landet i verden som har en egen spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Psykologer, sykepleiere, erfaringskonsulenter og sosialfaglig ansatte kan ta etterutdanninger som gir spesialkompetanse i rus- og avhengighetsbehandling.

I 2013 opprettet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling som har som oppgave å fremme kunnskapsgrunnlaget i TSB, på basis av pasienterfaringer, klinisk praksis og forskning.

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata