Tilsynskomitéen

Tilsynskomitéen for Trondhjems Domkirkes Restaureringsarbeider (fra 1929 Tilsynskomitéen for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider) ble opprettet av Kirkedepartementet i 1905 som rådgivende komité for departementet, som en følge av diskusjonen rundt domkirkearkitekt Christian Christies utkast for nyreising av vestfronten på Nidarosdomen. Komitéen besto først bare av tre arkitekter – en fra Kristiania, en fra Bergen og en fra Trondhjem – men snart kom andre rådgivende krefter med: således kunsthistorikeren Jens Thiis 19081911. I tillegg knyttet komitéen til seg en kunstnerisk konsulent fra billedkunstnernes rekker; oftest en billedhugger. Fra 1971 var også en representant for Riksantikvaren med, og fra 1981 også kirkens domprost (erstattet av biskopen fra 1991). Fra 1984 var kunsthistorikerne fast representert med en person; i tillegg kom en representant oppnevnt på fritt grunnlag (spøkefullt kalt «representant for den sunne fornuft»). Fra 1990 hadde komitéen også tilsyn med Erkebispegården i Trondheim.

Tilsynskomitéen var ikke noe styre eller noe forvaltningsorgan, men var et hensiktsmessig redskap for å ivareta både de nødvendige arkitektoniske, antikvariske og kunstneriske hensyn i forbindelse med restaurering og nyskaping i Nidarosdomen; en verdifull arbeidspartner for domkirkearkitekten. Dessuten var kirkelige hensyn ivaretatt. Komitéen ble avviklet i 1996 da Nidaros domkirkes restaureringsarbeider ble omorganisert med eget styre og direktør som leder.