En stormbane er en relativt smal sone i Atlanterhavet og Stillehavet der de aller fleste ekstratropiske sykloner går. Stormbanen begynner i den vestligste delen av Atlanteren og Stillehavet, der det er store temperaturkontraster mellom hav og land. Disse temperaturforskjellene er med på å danne disse lavtrykkene, særlig om vinteren, da temperaturforskjellen er størst. Friksjon fra landoverflaten gjør at lavtrykkene som regel raskt dør ut når de går innover land i den østlige enden av havbassengene. Den østlige enden av stormbanen i Atlanterhavet er området rundt Storbritannia og Norge.

Eksempel på båndpassfiltrert bilde av stormbaner på den nordlige halvkule.

Et annet eksempel på en stormbane er den cirkumpolare stormbanen rundt Antarktis, men her spiller ikke temperaturforskjellen mellom land og hav noen rolle.

Innenfor et gitt geopotensielt høydefelt kan en finne stormbanen ved å tegne konturer av det gjennomsnittlige standardavviket etter at en har båndpassfiltrert.