Snellen-tavle er en synsprøvetavle som brukes av oftalmologer (øyenleger) og optikere for å måle en pasients visus (synsskarphet). Snellen-tavle har sitt navn etter en nederlandsk oftalmolog, Herman Snellen, som utviklet denne i 1862.

Tradisjonell Snellen-tavle (kun illustrasjon).

Beskrivelse Rediger

En tradisjonell Snellen-tavle består av 11 linjer med blokkbokstaver. Den første linjen består av kun én stor bokstav, normalt E, H, N eller A. De etterfølgende linjene har et økende antall bokstaver som er stadig mindre i størrelse. Pasienten dekker det ene øyet og leser nedover tavlen. Grenser for hva pasienten er i stand til å lese gir et mål på pasientens skarpsyn på det aktuelle øyet.

Symbolene på en synsprøvetavle kalles optotype og er standardisert. På en Snellen-tavle er dette blokkbokstaver og er ment å oppfattes og leses som bokstaver. Dette letter kommunikasjonen mellom pasienten og den som utfører undersøkelsen. Disse bokstavene er imidlertid utformet med en spesiell enkel geometri der:

  • bredden på linjene i bokstavene tilsvarer de hvite feltene mellom dem og åpningen i bokstaven C er lik linjebredden.
  • høyde og bredde på optotypene (bokstavene) er 5 ganger bredden på linjene i bokstavene.

Bare de ti bokstavene C, D, E, F, L, N, O, P, T, og Z brukes.

Veggmonterte Snellen-tavler er billige og brukes ofte hos primærlegen for en rask test av synskarphet. Ved en nøyere undersøkelse brukes mer moderne løsninger der bokstavene eller symbolen kan variere i rekkefølge slik at målingene blir mer pålitelige og slik at det blir vanskeligere for pasienten å gi inntrykk av et bedre syn enn hva som er tilfelle.

"6/6" (eller "20/20") visus Rediger

Snellen definerte «standard skarpsyn» til å være når en pasient er i stand til å gjenkjenne en optotype når den tilsvarer 5 bueminutt. Med andre ord, en optotype kan bare gjenkjennes dersom en er istand til å diskriminere mønstre som atskiller seg med en synsvinkel på 1 bueminutt.

Ved en vanlig synstest plasseres en Snellentavle i en avstand på 6m. Den som på denne avstand skiller symboler med detaljer på 1 bueminutt sies å ha normalsyn. Denne linjen på tavlen med betegnelsen 6/6 (meterisk eller 20/20 basert på 20fot avstand)

Tre linjer høyere på tavlen er bokstavene dobbelt så høye. En person med normalt syn vil kunne lese denne linjen fra 12m (40fot). Denne linen betegnes 6/12 (20/40).

Synsprøvetavler brukes ved mange slags øyeundersøkelser for å få et mål på personens synsevne. Tavlene er også brukt når en tilpasser brilleglass.

Den største bokstaven på tavlen er normalt en 6/60. Dersom pasienten har problemer med å se denne, betegnes han som blind i juridisk forstand. Mange er av den oppfatning at de har et dårlig syn dersom de ikke ser denne bokstaven med det blotte øyet. Imidlertid regnes normalt synsevnen etter at synet er korrigert med briller, kontaktlinser eller på annen måte. Mange som ukorrigert kan ha problemer, kan ofte lett lese 6/6 etter korreksjon

Kritikk av Snellen-tavle Rediger

Snellen-tavle har vært underlagt en viss kritikk. Det at antall bokstaver øker samtidig som størrelsen avtar introduserer to samtidige variable, noe enkelte mener er uheldig. Et annet moment er at tavlen inneholder få bokstaver, noe som gjør det mulig å lære den utenat for å gi inntrykk av et bedre syn enn hva som er tilfelle. Flere studier indikerer at den tette samlingen av bokstaver gjør dem vanskeligere å lese. Et annet moment er at det er et relativt stort sprang i skarpsyn fra linje til linje. Et alternativ til Snellen tavle kan derfor være en Landolt C-test.

Andre testtavler Rediger

Eksterne lenker Rediger