Åpne hovedmenyen

Småskjær er, som navnet tilsier, et lite skjær i Drøbaksundet i Oslofjorden, vest for Drøbak og sør for Oscarsborg Festning. Skjæret er hekkeplass for flere sjøfuglarter, bl.a. fiskemåke, gråmåke, sildemåke, hettemåke, makrellterne, ærfugl, kanadagås og tjeld. Småskjær er også mye brukt som hvileplass for storskarv.

Småskjær er i dag ikke fredet (bortsett fra generelt ilandstigningsforbud i hekketiden), men inngår i en ny verneplan for Indre Oslofjord, som er under behandling. I verneplanen er Småskjær foreslått vernet som fuglefredningsområde.