Skattesubjekt

(Omdirigert fra «Skattyter»)

Skattesubjekt, også kalt skattyter, er en fysisk eller juridisk person (rettssubjekt) som kan pålegges en plikt til å betale skatt.

I henhold til skattelovens § 2-1, er enhver fysisk person som er bosatt i Norge skattesubjekt. Tilsvarende regnes også en rekke selskapstyper som skattesubjekter jf. skattelovens § 2-2.

Uttrykket skattesubjekt er langt på vei det samme som uttrykket rettssubjekt, der sistnevnte er av mer allmenn karakter. Skattesubjektsuttrykket er begrenset til fysiske og juridiske personer som kan ha rettigheter og pådra seg forpliktelser i skatterettslig sammenheng.

Når to eller flere skattesubjekter lignes under ett kalles dette sambeskatning. Den viktigste formen i Norge er sambeskatning av ektefeller.

Autoritetsdata