Særtillegg gis til den som har tjent opp liten eller ingen tilleggspensjon i Folketrygden. Hvis du har tjent opp tilleggspensjon som er minst like stor som særtillegget, får du ikke særtillegg. Hvis tilleggspensjonen din er mindre enn særtillegget, blir differansen utbetalt som særtillegg. Størrelsen på særtillegget avhenger av om pensjonisten er enslig, har ektefelle/partner/samboer som også mottar pensjon, eller forsørger ektefelle/partner/samboer. Den som forsørger ektefelle over 60 år, får høyest særtillegg.

En minstepensjon består av grunnpensjon (som er lik 1G for enslige og 0,85G for gifte) med tillegg av særtillegget.