Særfradrag

Særfradrag finnes i det norske skattesystemet i to versjoner: Særfradrag for alder, uførhet og lettere nedsatt ervervsevne og særfradrag for store sykdomsutgifter. Tallene under gjelder for inntektsåret 2010. Vedtak om særfradrag er en det av Stortingets årlige budsjettbehandling. Tallene justeres vanligvis i tråd med levekostnadsindeksen.

Dersom en skattyter oppfyller vilkårene for særfradrag for alder, uførhet og lettere nedsatt ervervsevne, kan vedkommende fradragsføre 19 368 kroner i alminnelig inntekt.

Den som har store utgifter i tilknytning til sykdom, minst 9 180 kroner per år, kan i enkelte tilfeller fradragsføre disse i alminnelig inntekt. Fradragsretten forutsetter blant annet at det er en årsakssammenheng mellom sykdommen og de kostnadene som det kreves fradrag for. Legeattest, kvitteringer og bilag må kunne bli fremlagt som dokumentasjon.