Reynoldstall

(Omdirigert fra «Reynolds tall»)

Reynolds' tall (Re), også kalt Reynolds konstant, er en dimensjonsløs størrelse innen fluiddynamikken som beskriver strømningskarakteren i en fluidstrøm og er definert som forholdet mellom treghetskrefter og viskøse krefter. Ved lave Reynoldstall har strømninger en tendens til å bli dominert av laminære (lagaktige) strømninger, mens ved høye Reynoldstall har strømninger en tendens til å være turbulente. Reynoldstall kan også ses på som et dimensjonsløst mål på viskositeten.

Røyken fra dette stearinlyset går fra å stømme laminært til turbulent.
Reynoldstall forutsier hvilken karakter en strøming får:
a) Laminær strømning.
b) Turbulent strømning.

Reynold tall er definert som:

ρ = densitet
μ = dynamisk viskositet
ν = kinematisk viskositet. I luft er verdien 1,5*10-5m2s.
L = typisk lengde - for et rør er diameteren den typiske lengden
V = typisk hastighet

Ved rørstrømning (strømning i et rør) inntreffer endringen når reynoldstallet, Re, nærmer seg 2 300. Under denne verdien regnes væsken å strømme laminært, og over 2 300 turbulent. Reynolds tall kan sees som forholdet mellom treghetskrefter og friksjonskrefter. Ved turbulent strømning dominerer treghetskreftene.

For vind som strømmer mot utsiden av et rør brukes reynoldstallet til å forutsi når en får virvelinduserte tverrsvingninger.

Reynoldstall er oppkalt etter Osborne Reynolds som fremsatte begrepet i 1883.