Repatriering (fra latin repatriare, å sende noen tilbake til hjemlandet) er en betegnelse som brukes for å beskrive prosessen der en person med opphold utenfor eget hjemland sendes hjem. Betegnelsen er i særlig grad benyttet i sammenheng med at soldater eller flyktninger sendes til sine hjem, etter å ha deltatt hhv. direkte eller indirekte i krig. Betegnelsen brukes også i sammenheng med hjemtransport av personer som av medisinske årsaker ikke kan besørge dette selv på reise utenfor eget hjemland. Særlig i forbindelse med personskade eller sykdom på reise, der forsikringsselskap etter dekning besørger slik transport.

Migranter fra Haiti i ferd med å bli repatriert (sendt tilbake) til Haiti

Repatriering brukes også om løslatelse og hjemtransport av krigsfanger som holdes fengslet uten lov og dom, hvor «løslatelse» ikke er en dekkende beskrivelse.