En protolyse er en kjemisk reaksjon der et proton (H+) avgis eller tas opp. Denne typen reaksjoner forbindes som oftest med syre-base-reaksjoner. Teorien ble beskrevet i 1923 av Johannes Brønsted og Martin Lowry.

Fullstendig protolyse rediger

Ved en fullstendig protolyse vil tilnærmet alle molekylene som kan avgi H+-ioner, gjøre det. Et eksempel på en slik reaksjon kan være tilførsel av HCl (saltsyre) til vann.

HCl + H2O → H3O+ + Cl-

Her avgis et H+-ion fra saltsyren til vannet, og vi får i tillegg oppløste kloridioner (Cl-). Tilnærmet alle HCl-molekylene reagerer slik, og vi sier derfor at HCl er en syre som protolyserer fullstendig.

Andre syrer vil ikke protolysere fullstendig, og det vil i stedet opprettes en likevekt.

Autoprotolyse rediger

Autoprotolyse (også kjent som egenprotolyse) er en prosess hvor det foregår en overføring av protoner mellom to identiske molekyler. Det ene molekylet opptrer da som en Brønsted-syre, og det andre som en Brønsted-base.[1]

Autoprotolyse av vann rediger

Autoprotolyse av vann er en kjemisk prosess hvor to vannmolekyler reagerer, og danner ett hydroniumion (H3O+) og ett hydroksidion (OH):

2 H2O (l) ⇆ H3O+ (aq) + OH (aq)

Referanser rediger

  1. ^ International Union of Pure and Applied Chemistry. "autoprotolysis". Compendium of Chemical Terminology, internettversjon.