Preseptorisk betyr det samme som ufravikelig. At en lovregel er preseptorisk innebærer at den ikke kan fravikes i avtale mellom to eller flere parter. Begrepet brukes først og fremst i kontraktsrettslige lover, hvor det ofte vil være noen regler som er preseptoriske, mens andre er deklaratoriske (fravikelige). De fleste slike lover inneholder en paragraf innledningsvis som regulerer lovens fravikelighet, gjerne slik at loven som utgangspunkt er preseptorisk, mens det er særskilt angitt dersom en regel skal være fravikelig. Det motsatte utgangspunkt er også mulig. Der loven ikke har slike uttrykkelige regler må fravikeligheten avgjøres ved tolking av den enkelte bestemmelse.

Bestemmelser som regulerer forbrukerforhold vil ofte være preseptoriske i retning av forbrukeren for å beskytte denne mot utnyttelse fra den profesjonelle parts side. Derimot er reglene normalt fravikelige på den måten at forbrukeren kan gis en bedre stilling enn den som følger av loven. Et eksempel på en lov med en slik regulering er forbrukerkjøpsloven fra 2002.