Polysykliske aromatiske hydrokarboner

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) kalles ofte for tjærestoffer. De forekommer naturlig i råolje og er en viktig bestanddel av kreosot, tjære og asfalt.

Kjemisk karakterisering rediger

PAH er en kompleks blanding av flere hundre kjemikalier karakterisert ved at de består av to eller flere koblede aromatiske (benzenlignende) ringer. De omfatter forbindelser som nitro-PAH og oksygenerte produkter, og heterosykliske-PAH, mens benzen ikke er inkludert. De fleste er meget fettløselige og lite løselige i vann. PAH i luft og vann er derfor ofte adsorbert til partikler og organisk materiale.

Kilder rediger

PAH vurderes ofte som et uønsket biprodukt som dannes ved ufullstendig forbrenning eller oppvarming av organisk materiale som olje, naturgass, kull og ved. Det relative bidraget fra ulike viktige kilder som elektrokjemisk industri (f. eks. aluminiumsindustri), industriell energiproduksjon, avfallsforbrenningsanlegg, biltrafikk og boligoppvarming er vanskelig å vurdere. I tillegg utsettes mennesker ofte for PAH via tobakkrøyk og grillet og røkt mat. De største naturlige kildene til PAH-utslipp er vulkanutbrudd og skogbranner.

Bruksområder rediger

Den kommersielle betydningen av PAH som sådan er imidlertid liten, men en PAH-holdig olje brukes blant annet som myknere i bildekk. I forbindelse med treimpregnering benyttes kreosotolje.

Helseeffekter rediger

Mange PAH-forbindelser kan medføre negative helseeffekter, da de er giftige og flere av dem er kreftfremkallende.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger