Plenumsdom

Plenumsdom er en dom avsagt av Høyesterett i plenum. Det vil si at alle dommere som ikke har tjenestefri eller er inhabile, deltar i behandlingen av den aktuelle saken. Saker som er spesielt viktige og av prinsipiell betydning, behandles vanligvis av Høyesterett i plenum.

Høyesterett ledes av en justitiarius og har ut over dette nitten dommere. I den enkelte sak blir retten normalt satt med fem dommere. Av hensyn til saksavviklingen arbeider Høyesterett i to parallelle avdelinger. I visse tilfelle behandles en sak i storkammer med elleve dommere, eller i plenum av den samlede Høyesterett.