Et partisystem kan defineres som totaliteten av de sammensatte relasjonene mellom partiene i et politisk system. Her spiller ikke bare antallet partier, men også det innbyrdes styrkeforholdet mellom dem en rolle. Et sentralt begrep i denne sammenheng er antallet “effektive” partier. Her tenker vi ikke bare på de partiene som har koalisjonspotensiale, men også på de som kan utøve press utenfra. Dette har blitt forsøkt målt ved grad av fraksjonalisering. Et ikke-fraksjonalisert partistsystem består av bare ett parti, men et sterkt fraksjonalisert partisystem har mange partier som er omtrent like små. Douglas Rae utarbeidet en fraksjonaliseringsindeks som varierer mellom 0 og 1, og som får verdien 0,5 ved et topartisystem med to like store partier.

Etter lanseringen av Duvergers lov, har studiet av partisystemer vært nært knyttet til studiet av valgordninger. Duverger baserte seg på et enkelt skille mellom topartisystemer og flerpartisystemer.