Nedre Romerike Vannverk

interkommunalt selskap

Nedre Romerike Vannverk AS (NRV) er et interkommunalt selskap stiftet 24. juni 1971 som et andelslag eiet av Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Nittedal kommuner. Kommunene har hatt eierandeler etter innbyggertallet i de respektive kommuner. 6. november 2003 ble selskapet omdannet til et 100 % kommunalt eid aksjeselskap. Selskapets mål er å forsyne eierkommunene med hygienisk godt, rent og rimelig vann samt sørge for tilstrekkelig kapasitet og sikkerhet frem til leveringspunktene i kommunene.

NRV er samlokalisert med, og har felles administrasjon med, det interkommunale selskapet AS Sentralrenseanlegget RA-2 (RA2), stiftet i 1965 og eid av Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen kommuner med 1/3 eierandel hver. NRV ble i 2005 kjent i media for den såkalte Vannverkssaken, hvor titalls millioner kroner skal ha blitt underslått fra selskapet.

Den 1. januar 2008 ble Nedre Romerike Vannverk etablert som et interkommunalt selskap (Nedre Romerike Vannverk IKS). Alle ansatte og all virksomhet/produksjon ble overført fra aksjeselskapet gjennom en virksomhetsoverdragelse til det interkommunale selskapet.

Nedre Romerike Vannverk AS ble opprettholdt som et aksjeselskap for å følge rettssaken/erstatningsspørsmålet ("NRV/RA-2 saken"), men er i dag ikke involvert i driften av NRV IKS.

NRV/RA2-sakenRediger

Høsten 2005 ble det iverksatt granskning av selskapene NRV og RA2 etter mistanker om korrupsjon, etter at Aftenposten hadde hatt en serie kritiske artikler om selskapene og driften. Etter kort tid ble administrerende direktør gjennom hele historien til selskapene, Ivar T. Henriksen, permittert og senere pensjonert. De kommunalt oppnevnte styrene ble erstattet av mer profesjonelle styrer, med advokat Per Sandvik som styreformann. Christen Ræstad ble ansatt som ny daglig leder. Etter Christen Ræstad ble Ingar Tranum ansatt som ny daglig leder.

I kjølvannet av NRV/RA2-saken har NRVs tidligere styreformann, Andreas Hamnes, måttet trekke seg som ordfører i Skedsmo kommune.

Aftenposten ved journalistene Siri Gedde-Dahl, Anne Hafstad og Alf Endre Magnussen fikk SKUP-prisen i 2006 for avsløringen av denne saken.[1]

GranskingsrapportenRediger

Det ble nedsatt en granskningsgruppe bestående av personell fra Nedre Romerike Distriktsrevisjon og innleide konsulenter for å granske forholdene i selskapene. Gruppen fikk den 30. september 2005 følgende mandat:

Nedre Romerike Distriktsrevisjon (NRD) får i oppdrag å granske om det i NRV og RA-2 er foretatt disposisjoner i strid med selskapenes vedtekter, beslutninger truffet av selskapenes organer eller offentlige regler, jf. de forhold som er tatt opp av media.

NRD bes om å granske alle forhold de måtte mene er relevante for å komme til bunns i saken, herunder styrenes roller. Likeledes må selskapene NorAnalyse og Nedre Romerike Fjernvarme trekkes inn i granskingen.

Selskapene RA-2 og NRV betaler for arbeidet. Det forutsettes at NRD knytter til seg den kompetanse som trengs til granskingen, eventuelt ved kjøp av eksterne tjenester. Granskingsgruppen bør ha kompetanse innen arbeidsrett, konkurranserett og selskapsrett, foruten alminnelig juridisk og økonomisk kunnskap.

Det forutsettes at det underveis i arbeidet utarbeides delrapporter som går til styrene og eierkommunene. Den endelige rapporten sendes også styrene og eierkommunene.

Nedre Romerike Distriktsrevisjon leverte 26. juni 2006 en foreløpig rapport til styrene i selskapene. Det ble da klart at omfanget av saken var så stort at arbeidet måtte fortsette, og 5. juni 2007 overleverte NRD granskningsrapporten som er på over 500 sider til styrene i selskapene. Selskapenes styrer har valgt å offentliggjøre rapporten, som kan lastes ned fra selskapenes hjemmeside. Granskningen har kostet 15 millioner kroner.[2]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger