Naturvern

Naturvern omfatter vern av naturen og naturressursene mot overdrevne eller unødige menneskelige inngrep, for slik å sikre det biologiske mangfoldet (og derav framtiden) for planter og dyr (inkludert mennesket). Naturvern gjennomføres gjennom forskjellige tiltak som vern av bestemte dyre- og plantearter (artsvern), oppretting av områder med ulik vernestatus, (områdevern), forbud mot inngrep i intakte naturområder og forbud mot bruk av eller utslipp av skadelige stoffer.

Her er det en fjellskrent som er vernet som naturminne. Bruk av hammar og uttak av stein er ikke lov.

Verdens naturvernunion (IUCN) har som mål at alle land skal verne minst 15 prosent av alle naturtyper.

Naturvern i NorgeRediger

Utdypende artikkel: Naturvern i Norge

Norge ratifiserte i 1993 konvensjonen om bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold. Norge har også sluttet seg til en internasjonal IUCN-kampanje om vern av nye arealer fram mot 2010. Pr. 2016 har Norge vernet omtrent 17 prosent av sitt landareale. Riksrevisjonen erklærte i 2007:

«Dagens arealforvaltning bidrar til en nedbygging av områder som Stortinget har vektlagt skal ivaretas.»

LitteraturRediger

  • Andersen, Gjermund (red.) "Momenter til en dypere naturvernforståelse". Vett & Viten/Østlandske Naturvernforening 1990. ISBN 82-412-0019-6
  • Berntsen, Bredo " Grønne linjer – Natur- og miljøvernets historie i Norge". Grøndahl Dreyer/Norges Naturvernforbund1994. ISBN 82-504-2150-7
  • Norberg-Schultz, Christian "Minnesjord". Gyldendahl Norsk Forlag, Oslo 1991. ISBN 82-05-20198-6

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger