Markslag er en offisiell betegnelse på utnyttelsene av landbruksarealene i Norge.

Det er Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) som forvalter data vedrørende markslag.

Det mest detaljerte arealressurskartet er markslagskartet (Digitalt MarkslagsKart – DMK), som bl.a. gir informasjon om dyrkingstilstand og driftsforhold på jordbruksareal, bonitet (produksjonspotensial) for skog, og arealtype og eventuelt bonitet og potensial for oppdyrking i utmark. Minstearealet for å registrere markslag varierer, men på jordbruksarealer er minstearealet 0,5 dekar. Markslagskart finnes for områdene opp til skoggrensen i hele landet, eller om lag 60 % av landarealet.

Markslagkart, del av Grimstad