Ludditter

Ludditter er i dag en beskrivelse på en eller flere som er motstander av teknologiske fremskritt eller endringer. Når ordet brukes om moderne forhold, ikke om sitt historiske opphav, betyr det oftest teknologipessimist.

«The Leader of the Luddites» (Ludittenes leder), gravering fra 1812

Luddittene var en sosial bevegelse blant engelske arbeidere omkring 1811–1814. De protesterte, ofte ved å ødelegge tekstilmaskiner, mot endringene som fulgte den industrielle revolusjon og som truet deres jobber. Bevegelsen, som startet i 1811, ble oppkalt etter en, muligens mytisk, leder Ned Ludd. I en kort periode var organisasjonen så sterk at de utkjempet regelrette slag med den britiske armeen. Tiltak satt i verk av regjeringen inkluderte en masserettssak i York i 1813 som resulterte i mange dødsstraffer og deportasjoner til straffekoloni.

Denne engelske historiske bevegelsen må sees i lys av det harde økonomiske klimaet under Napoleonskrigene.

Det siste tiår har ordene nyludditter og nyluddittisme blitt brukt i debatt for å karakterisere personer og grupper som er skeptikere av (især) informasjonsteknologi eller personer som hevder at denne teknologien medfører negative kulturendringer. I samfunnsøkonomisk litteratur er luddittismen på 1800-tallet et hyppig brukt eksempel på å avkrefte den utbredte troen på at ny teknologi i sum fører til færre, ikke flere arbeidsplasser.