Ledelsesplattform for staten

Ledelsesplattform for staten er en plattform som statsforvaltningen utarbeidet i 2008 under navnet «Plattform for ledelse i staten» . Den angir basis, rammer og prinsipper for lederskap i staten og bygger på oppdatert ledelsesfaglig kunnskap og innsikt.

Overordnede perspektiverRediger

Plattformen beskriver det særegne med ledelse i staten. Ledere i staten

 1. er forpliktet på grunnleggende verdier, ikke minst sentrale demokratiske og rettsstatlige verdier,
 2. opererer innenfor et politisk system med Storting og regjering som overordnet myndighet,
 3. tjener fellesskapet og den enkelte som er en del av det,
 4. sikter mot å oppnå resultater, og
 5. er avhengig av medarbeidere med nødvendige faglige kvalifikasjoner og et samarbeid med dem i henhold til lov- og avtaleverket om medbestemmelse og medvirkning.

Disse prinsippene sammenfattes på følgende måte: Ledere i staten skal sammen med medarbeidere bidra til å frambringe resultater til beste for fellesskapet i henhold til politiske prioriteringer og grunnleggende samfunnsmessige verdier.

FokusområderRediger

Plattformen utdyper noen fokusområder som er sentrale i statlig lederskap:

 1. Mål, resultater og brukerretting
 2. Samarbeid og samordning
 3. Kompetanse, læring og utvikling, og
 4. Medbestemmelse og medvirkning

Viktige funksjonerRediger

Alle ledere må håndtere noen funksjoner uavhengig av sin rolle og plassering i forvaltningen. Plattformen legger særlig vekt på fire slike funksjoner:

 1. Strategiske funksjoner. Dette dreier seg om å foreta prioriteringer og utvikle mål, planer og virkemidler
 1. Funksjoner knyttet til drift, administrasjon og arbeidsprosesser
 1. Relasjonelle funksjoner både internt og eksternt. Den viktigste oppgaven er å utøve god personalledelse
 1. Informasjons- og kommunikasjonsfunksjoner. God kommunikasjon og informasjon har betydning for oppgaveløsningen og bidrar til å fremme demokrati og åpenhet i både arbeids- og samfunnsliv

Lokal tilpasning og brukRediger

Plattformen legger til grunn at lederrollene må differensieres i forhold til situasjon og nivå. Toppledere, mellomledere og førstelinjeledere har ulikt ansvar og ulike oppgaver. Derfor blir innholdet i lederrollen forskjellig.

Plattformen kan brukes av ledere når de vil gjennomtenke ansvar, lederrolle og ambisjoner. Den kan brukes av ledergrupper som ønsker å utvikle lokale retningslinjer for lederskapet både individuelt og kollektivt. Den kan brukes når statlige virksomheter skal rekruttere ledere, evaluere dem og lage utviklingstiltak for dem. Utdanningsinstitusjoner kan bruke den i sin ledelsesfaglige forskning og undervisning. Plattformen kan dessuten være til nytte for konsulentmiljøer som skal bistå statlige virksomheter i deres rekrutterings- og utviklingsarbeid.

Forankret i regjeringenRediger

Plattform for ledelse i staten var oppe i regjeringen den 24.juni 2008. Regjeringen uttalte at plattformen skal legges til grunn for lederskapet i staten og at det skal tas hensyn til den i arbeid med ledelsesutvikling innenfor de ulike departementsområdene.

Eksterne lenkerRediger