Kontrollansvar

Kontrollansvar er i norsk rett navnet på det ansvaret en selger har ved forsinket levering (kjøpsloven § 27) og mangelfull levering (kjøpsloven § 40). Det kalles også hindringsansvar. Det innebærer at selgeren blir erstatningsansvarlig uten at det er nødvendig å påvise skyld slik at det er et objektivt ansvar. Men selgeren går fri dersom misligholdet skyldes (1) en hindring (2) som ligger utenfor hans kontroll og (3) som han ikke kunne forutse på avtaletiden og (4) som han heller ikke kunne overvinne eller unngå følgene av. Et typisk eksempel vil være at man har solgt en bil som skal leveres om en uke, og bilen brenner opp dagen etter uten at selgeren kan lastes for det. Ansvaret omfatter noe færre tapsposter enn skyldansvaret, såkalt indirekte tap hos kjøperen er selgeren ikke ansvarlig for.

Kontrollansvarsregelen erstattet det som tidligere ble kalt objektivt ansvar med force majeure-unntak (kjøpsloven av 1907 § 24), og lignende regler er etterhvert innført i en rekke andre kontraktsrettslige lover, blant annet husleieloven og avhendingsloven som gjelder salg av fast eiendom

LitteraturRediger