Konfucius’ etterkommere

(Omdirigert fra «Konfucius' etterkommere»)

Konfucius' etterkommere er den i Kina i særklasse mest ærverdige av de lengre slektslinjer blant kineserne. Den linjen som redegjøres for her, er slektens hovedlinje (kinesisk: 孔子世家大宗).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昭明
Zhao Ming
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相土
Xiang Tu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昌若
Chang Ruo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
曹圉
Cao Yu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ming
 

Ji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
王亥
Wang Hai
 
王恒
Wang Heng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上甲微
Shang Jia Wei
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
报乙
Bao Yi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
报丙
Bao Bing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
报丁
Bao Ding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主壬
Zhu Ren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主癸
Zhu Kui
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大丁
Da Ding
 
外丙
Wai Bing
 
仲壬
Zhong Ren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
太甲
Tai Jia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
羌丁
Qiang Ding
 
大庚
Da Geng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小甲
Xiao Jia
 
雍己
Yong Ji
 
大戊
Da Wu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中丁
Zhong Ding
 
外壬
Wai Ren
 
河亶甲
He Dan Jia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
祖乙
Zu Yi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
祖辛
Zu Xin
 
羌甲
Qiang Jia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
祖丁
Zu Ding
 
南庚
Nan Geng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
陽甲
Yang Jia
 
盤庚
Pan Geng
 
小辛
Xiao Xin
 
小乙
Xiao Yi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
武丁
Wu Ding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孝己
Xiao Ji
 
祖庚
Zu Geng
 
祖甲
Zu Jia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
廩辛
Lin Xin
 
康丁
Kang Ding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
武乙
Wu Yi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文丁
Wen Ding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
帝乙
Di Yi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
微子启
Wei Zi
 
微仲衍
Wei Zhong Yan
 
帝辛
Di Xin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
宋公稽
hertug Song Ji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
宋丁公
hertug Ding av Song
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
宋湣公
hertug Min av Song
 
宋炀公
hertug Yang av Song
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
弗父何
Fu fuhe
 
宋厉公
hertug Li av Song
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
宋父周
Song Fu Zhou
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
世子胜
Shi Zi Sheng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
正考父
Zheng Kao Fu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔父嘉
Kong Fu Jia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
木金父
Mu Jin Fu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
祁父
Qi Fu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防叔
Fang Shu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
伯夏
Bo Xia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
叔梁纥
Shu liang He
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孟皮
Meng Pi
 
孔子
Konfucius
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔鲤
Kong Li
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔伋
Kong Ji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔白
Kong Bai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔求
Kong Qiu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔箕
Kong Ji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔穿
Kong Chuan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔谦
Kong Qian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔鲋
Kong Fu
 
孔腾
Kong Teng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔随
Kong Sui
 
孔忠
Kong Zhong
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔武
Kong Wu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔延年
Kong Yannian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔霸
Kong Ba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔吉
Kong Ji
 
孔福
Kong Fu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔何齐
Kong Heqi
 
孔房
Kong Fang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔弘
Kong Hong
 
孔均
Kong Jun
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔安
Kong An
 
孔志
Kong Zhi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔损
Kong Sun
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔曜
Kong Yao
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔完
Kong Wan
 
孔赞
Kong Zan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔羡
Kong Xian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔震
Kong Zhen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔嶷
Kong Ni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔抚
Kong Fu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔懿
Kong Yi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔鲜
Kong Xian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔乘
Kong Cheng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔灵珍
Kong Lingzhen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔文泰
Kong Wentai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔渠
Kong Qu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔长孙
Kong Zhangsun
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔英悊
Kong Yingzhe
 
孔嗣悊
Kong Sizhe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔德伦
Kong Delun
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔崇基
Kong Chongji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔璲之
Kong Suizhi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔萱
Kong Xuan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔齐卿
Kong Qiqing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔惟晊
Kong Weizhi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔策
Kong Ce
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔振
Kong Zhen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔昭俭
Kong Zhaojian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔光嗣
Kong Guangsi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔仁玉
Kong Renyu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔宜
Kong Yi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔延世
Kong Yanshi
 
孔延泽
Kong Yanze
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔圣佑
Kong Shengyou
 
孔宗愿
Kong Zongyuan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔若蒙
Kong Ruomeng
 
 
 
 
 
孔若虚
Kong Ruoxu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔若愚
Kong Ruoyu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔端友
Kong Duanyou
 
 
 
 
 
孔端操
Kong Duancao
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔端立
Kong Duanli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔玠
Kong Jie
 
孔瑄
Kong Xuan
 
孔璠
Kong Fan
 
孔瑱
Kong Tian
 
孔玠
Kong Jie
 
孔琥
Kong Hu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔搢
Kong Jin
 
孔拯
Kong Zheng
 
孔摠
Kong Zong
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔拂
Kong Fu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔文远
Kong Wenyuan
 
 
 
 
 
孔元措
Kong Yuancuo
 
孔元綋
Kong Yuanhong
 
 
 
 
 
孔元孝
Kong Yuanxiao
 
孔元用
Kong Yuanyong
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔万春
Kong Wanchun
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔之固
Kong Zhigu
 
 
 
 
 
孔之厚
Kong Zhihou
 
孔之全
Kong Zhiquan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔洙
Kong Zhu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔浈
Kong Zhen
 
 
 
 
 
孔浣
Kong Huan
 
孔治
Kong Zhi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔思晦
Kong Sihui
 
孔思诚
Kong Sicheng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔克坚
Kong Kejian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔希学
Kong Xixue
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔讷
Kong Ne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔公鑑
Kong Gongjian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔彦缙
Kong Yanjin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔承庆
Kong Chengqing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔宏绪
Kong Hongxu
 
孔宏泰
Kong Hongtai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔闻韶
Kong Wenshao
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔贞幹
Kong Zhengan
 
孔贞宁
Kong Zhenning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔尚贤
Kong Shangxian
 
孔尚坦
Kong Shangtan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔衍椿
Kong Yanchun
 
孔衍桂
Kong Yangui
 
孔衍植
Kong Yanzhi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔兴燮
Kong Xingxie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔毓圻
Kong Yuqi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔传铎
Kong Chuanduo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔继濩
Kong Jihuo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔广棨
Kong Guangqi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔昭焕
Kong Zhaohuan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔宪培
Kong Xianpei
 
孔宪增
Kong Xianzeng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔庆镕
Kong Qingrong
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔繁灏
Kong Fanhao
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔祥珂
Kong Xiangke
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔令贻
Kong Lingyi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔德成
Kong Decheng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔维益
Kong Weiyi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔垂長
Kong Chuichang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孔佑仁
Kong Youren

Liste over prominente etterkommere som ikke er vist på ovenstående slektstre rediger

 • Sørlige gren (Quzhou) (kinesisk). Under det sørlige Song-dynasti flyktet etterkommeren av Konfucius i Qufu, hertug Yansheng, Kong Duanyou, sørover sammen med song-keiseren til Quzhou, og det nyetablerte Jin-dynastiet i nord utpekte Kong Duanyous bror Kong Duancao, som forble i Qufu, til hertug Yansheng. Fra da og frem til Yuan-dynastiet var det dermed to hertug Yansheng, den nordlige i Qufu og den sørlige i Quzhou. En invitasjon til å vende tilbake til Qufu ble gjort overfor den sørlige hertug Duke Yansheng, Kong Zhu, av Yuan-dynastiets keiser Kublai Khan. Tittlen ble fratatt den sørlige gren etter at avviste innbydelsen Kong Zhu,[1][2][3][4][5] slik at den nordlige familiegren beholdt tittelen hertug Yansheng for seg. Den sørlige gren forble i Quzhou, og finnes fremdeles der. Konfucius' etterkommere i Quzhou alene kommer opp i 30.000.[6][7] Hanlin-graden Wujing boshi 五經博士 ble gitt til den sørlige gren i Quzhou av en ming-keiser, mens nen nordlige gren i Qufu beholdt tittelen hertug Yansheng.[1][8][9]

Generasjonsnavn rediger

Etterfølgerne etter Konfucius benytter fremdeles generasjonsdikt for sine navn, gitt av keiserne under Ming- og Qing-dynastiet, likesom etterkommerne av de andre fire vismenn 四氏, Mencius, Zengzi og Yan Hui.

希言公彥承,宏聞貞尚衍;
興毓傳繼廣,昭憲慶繁祥;
令德維垂佑,欽紹念顯揚;
建道敦安定,懋修肇彝常;
裕文煥景瑞,永錫世緒昌。

Referanser rediger

 1. ^ a b «Arkivert kopi» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 4. mars 2016. Besøkt 3. mai 2016.  p. 14.
 2. ^ https://www.researchgate.net/publication/248653434_The_Ritual_Formation_of_Confucian_Orthodoxy_and_the_Descendants_of_the_Sage p. 572.
 3. ^ «Arkivert kopi» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 13. september 2016. Besøkt 3. mai 2016. 
 4. ^ a b «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 6. oktober 2016. Besøkt 24. juli 2016. 
 5. ^ Globalization and the Making of Religious Modernity in China: Transnational Religions, Local Agents, and the Study of Religion, 1800-Present. BRILL. 21. mars 2014. s. 187–188. ISBN 978-90-04-27151-7. 
 6. ^ «Nation observes Confucius anniversary». China Daily. 29. september 2006. 
 7. ^ «Confucius Anniversary Celebrated». China Daily. 29. september 2006. 
 8. ^ Thomas A. Wilson (2002). On Sacred Grounds: Culture, Society, Politics, and the Formation of the Cult of Confucius. Harvard University Asia Center. s. 69,315. ISBN 978-0-674-00961-5. 
 9. ^ Globalization and the Making of Religious Modernity in China: Transnational Religions, Local Agents, and the Study of Religion, 1800-Present. BRILL. 21. mars 2014. s. 188–. ISBN 978-90-04-27151-7. 
 10. ^ «Arkivert kopi» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 4. mars 2016. Besøkt 3. mai 2016.  p. 5.
 11. ^ http://js.ifeng.com/humanity/his/detail_2015_03/27/3712847_0.shtml
 12. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 3. juni 2016. Besøkt 28. mai 2016. 
 13. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 6. oktober 2016. Besøkt 24. juli 2016. 
 14. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 23. september 2016. Besøkt 28. mai 2016. 
 15. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 5. juni 2016. Besøkt 21. mai 2016. 
 16. ^ http://www.inee.edu.mx/c/bcok.php?xVZ2/9t1z4.html[død lenke]
 17. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 14. juni 2018. Besøkt 28. mai 2016. 
 18. ^ https://www.researchgate.net/publication/248653434_The_Ritual_Formation_of_Confucian_Orthodoxy_and_the_Descendants_of_the_Sage p. 575.
 19. ^ Wilson, Thomas A.. 1996. "The Ritual Formation of Confucian Orthodoxy and the Descendants of the Sage". The Journal of Asian Studies 55 (3). [Cambridge University Press, Association for Asian Studies]: 559–84. doi:10.2307/2646446. http://www.jstor.org/stable/2646446?origin=JSTOR-pdf&seq=17 p. 575.
 20. ^ Globalization and the Making of Religious Modernity in China: Transnational Religions, Local Agents, and the Study of Religion, 1800-Present. BRILL. 21. mars 2014. s. 189–. ISBN 978-90-04-27151-7. 
 21. ^ https://www.geni.com/people/孔道輔-原魯/6000000012975237184
 22. ^ http://baike.baidu.com/view/895394.htm
 23. ^ http://sou-yun.com/poemindex.aspx?dynasty=Song&author=孔道辅
 24. ^ 畢沅 (1. september 2014). 續資治通鑑. 朔雪寒. s. 540–. GGKEY:4JFC8P77U5Z. 
 25. ^ http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=199020
 26. ^ http://www.baike.com/wiki/孔道辅
 27. ^ 李逸侯 (8. mai 2015). 宋代十八朝艷史: 從宮廷的鬥爭看時代的演變. 谷月社. s. 178–. GGKEY:956KGRKQ987. 
 28. ^ 蔡東藩 (10. mai 2015). 宋史通俗演義: 蔡東藩歷史演義-宋朝. 谷月社. s. 156–. GGKEY:EG1KNX74LKL. 
 29. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 6. oktober 2016. Besøkt 24. juli 2016. 
 30. ^ 四庫全書補正: 子部. 臺灣商務印書館. 1999. s. 606–. ISBN 978-957-05-1627-2. 
 31. ^ 孔鮒 (28. juli 2015). 孔叢子. 朔雪寒. s. 31–. GGKEY:45CWRBSNFP0. 
 32. ^ http://us.dazupu.net/individual.php?pid=I112&ged=kongzi_dixi_new_2010.7.ged
 33. ^ http://us.dazupu.net/individual.php?pid=I111&ged=kongzi_dixi_new_2010.7.ged
 34. ^ Qin ding da Qing hui dian (Jiaqing chao). 1818. s. 762–. 
 35. ^ Song Yuan tongjian. 1626. s. 676–. 
 36. ^ http://baike.baidu.com/view/1111933.htm
 37. ^ http://www.baike.com/wiki/%E5%AD%94%E5%AE%97%E7%BF%B0
 38. ^ http://sou-yun.com/poemindex.aspx?dynasty=Song&author=孔宗翰
 39. ^ http://www.ichacha.net/zaoju/孔宗翰.html
 40. ^ http://www.twword.com/wiki/孔宗翰
 41. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 13. mars 2016. Besøkt 24. juli 2016. 
 42. ^ http://blog.sina.com.cn/s/blog_4afe368a0100f5ve.html
 43. ^ http://blog.sina.com.cn/s/blog_8c8171b30100zvyx.html
 44. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 6. oktober 2016. Besøkt 28. mai 2016. 
 45. ^ https://zh-cn.facebook.com/Lovesudongpo/posts/791974314161542
 46. ^ Modern Chinese Religion I (2 vol.set): Song-Liao-Jin-Yuan (960-1368 AD). BRILL. 8. desember 2014. s. 812–813. ISBN 978-90-04-27164-7. 
 47. ^ https://muse.jhu.edu/article/476216
 48. ^ https://muse.jhu.edu/article/476216/pdf
 49. ^ http://us.dazupu.net/individual.php?pid=I137&ged=kongzi_dixi_new_2010.7.ged
 50. ^ http://us.dazupu.net/family.php?famid=F95&ged=kongzi_dixi_new_2010.7.ged
 51. ^ Modern Chinese Religion I (2 vol.set): Song-Liao-Jin-Yuan (960-1368 AD). BRILL. 8. desember 2014. s. 816–. ISBN 978-90-04-27164-7. 
 52. ^ Guangxi tong zhi. 1802. s. 2–. 
 53. ^ 关戈 高峰 (11. desember 2014). 千年圣地——孔府孔庙孔林. 青苹果数据中心. s. 35–. GGKEY:P9GU680L6X9. 
 54. ^ https://muse.jhu.edu/journals/journal_of_song_yuan_studies/v041/41.murray_fig06.html
 55. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 8. august 2016. Besøkt 24. juli 2016. 
 56. ^ http://baike.baidu.com/view/58251.htm
 57. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 4. juni 2016. Besøkt 24. juli 2016. 
 58. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 6. oktober 2016. Besøkt 24. juli 2016. 
 59. ^ http://www.guoxue.com/shibu/24shi/liangsu/ls_048.htm
 60. ^ https://www2.ihp.sinica.edu.tw/file/1428JKwdpCs.pdf p. 52.
 61. ^ Great Britain. Legation (China) (1907). List of the Higher Metropolitan and Provincial Authorities of China (with Genealogical Table of the Imperial Family). Kelly and Walsh, Limited. s. 20, 46. 
 62. ^ Rowan Callick (17. september 2013). The Party Forever: Inside China's Modern Communist Elite. St. Martin's Press. s. 186–. ISBN 978-1-137-36552-1. 
 63. ^ The Sage Returns: Confucian Revival in Contemporary China. SUNY Press. 3. desember 2014. s. 91–. ISBN 978-1-4384-5493-1. 
 64. ^ Xinzhong Yao (2003). RoutledgeCurzon Encyclopedia of Confucianism. RoutledgeCurzon. s. ix–. ISBN 978-0-415-30652-2. 
 65. ^ Xinzhong Yao (11. mai 2015). The Encyclopedia of Confucianism: 2-volume set. Taylor & Francis. s. 9–. ISBN 978-1-317-79348-9. 
 66. ^ Yingjie Guo (1. mars 2004). Cultural Nationalism in Contemporary China. Routledge. s. 112–. ISBN 978-1-134-35227-2. 
 67. ^ Thomas A. Wilson (2002). On Sacred Grounds: Culture, Society, Politics, and the Formation of the Cult of Confucius. Harvard University Asia Center. s. 410. ISBN 978-0-674-00961-5. 
 68. ^ The SAGE Guide to Key Issues in Mass Media Ethics and Law. SAGE Publications. 23. mars 2015. s. 803–. ISBN 978-1-5063-1727-4. 
 69. ^ Trial of Modernity: Judicial Reform in Early Twentieth-Century China, 1901-1937. Stanford University Press. 2008. s. 182–. ISBN 978-0-8047-7950-0. 
 70. ^ Jesús Solé-Farràs (20. november 2013). New Confucianism in Twenty-First Century China: The Construction of a Discourse. Routledge. s. 86–. ISBN 978-1-134-73908-0. 
 71. ^ Janette Ai (19. september 2014). Politics and Traditional Culture: The Political Use of Traditions in Contemporary China. World Scientific. s. 51–. ISBN 978-981-4596-77-0. 
 72. ^ Etsuko Kameoka (31. januar 2014). Competition Law and Policy in Japan and the EU. Edward Elgar Publishing. s. 150–. ISBN 978-1-78100-056-4. 
 73. ^ Unser chinesischer Traum: Geschichten aus einem Land der Extreme. BoD – Books on Demand. 21. mars 2014. s. 79–. ISBN 978-3-7357-1705-4. 
 74. ^ China Research Monographs. The Center. 1980. s. 20, 165, 185. ISBN 978-0-912966-24-3. 
 75. ^ Frederic E. Wakeman (1980). Ming and Qing Historical Studies in the Peoples Republic of China. Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, Center for Chinese Studies. s. 20, 165, 185. ISBN 978-0-912966-27-4. 
 76. ^ Erich Follath (8. oktober 2013). Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch. Deutsche Verlags-Anstalt. s. 209–. ISBN 978-3-641-10794-9. 
 77. ^ Beijing Review. Beijing Review. 2006. s. 54. 
 78. ^ Xinhua News Bulletin. Xinhua News Agency, Hongkong Branch. 12. oktober 1985. s. 63. 
 79. ^ Issues & Studies. Institute of International Relations, Republic of China. 2008. s. 36. 
 80. ^ Revue Canadienne Des Études Sur Le Nationalisme. University of Prince Edward Island. 2003. s. 4. 
 81. ^ The China Directory of Industry and Commerce, and Economic Annual. Science Books International. 1982. 
 82. ^ Kurt Seinitz (30. juli 2012). Zeitbombe China. Satzweiss.com. s. 49–. ISBN 978-3-7110-5085-4. 
 83. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 6. oktober 2016. Besøkt 24. juli 2016. 
 84. ^ http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/6230959/Confucius-family-tree-unveiled.html
 85. ^ http://www.china.org.cn/china/features/content_16696029_3.htm
 86. ^ http://baike.baidu.com/subview/4119041/9235733.htm
 87. ^ https://web.archive.org/web/20160304070953/http://tieba.baidu.com/p/2293458790
 88. ^ http://tieba.baidu.com/p/2293458790?see_lz=1
 89. ^ http://archive Arkivert 12. juli 2013 hos Wayback Machine.. is/9NfWp http://archive Arkivert 12. juli 2013 hos Wayback Machine.. is/tcw3Y
 90. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 16. november 2013. Besøkt 24. juli 2016. 
 91. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 16. november 2013. Besøkt 24. juli 2016. 
 92. ^ http://www.newsxs.com/en/go/14434605/The_News_International_Pakistan/[død lenke]
 93. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 5. mai 2016. Besøkt 28. mai 2016. 
 94. ^ http://www.nation.com.pk/islamabad/14-Nov-2013/chinese-student-awarded-phd-degree-in-arabic
 95. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 22. april 2016. Besøkt 24. juli 2016. 
 96. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 20. september 2016. Besøkt 28. mai 2016. 
 97. ^ http://journal-archieves36.webs.com/219-225.pdf
 98. ^ http://catalogue.nla.gov.au/Record/4726571
 99. ^ https://web.archive.org/web/20140112040315/http://www.taobao-buying-agent.net/item/genuine-new-the-koran-note-arab-ibn-kai-xier-with-kong-dejun-translated-15159704358.html
 100. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 12. januar 2014. Besøkt 12. januar 2014. 
 101. ^ http://fi.taobao-buying-agent.net/item/genuine-new-the-koran-note-arab-ibn-kai-xier-with-kong-dejun-translated-15159704358.html Arkivert 17. mars 2014 hos Wayback Machine. http://hu.taobao-buying-agent.net/item/genuine-new-the-koran-note-arab-ibn-kai-xier-with-kong-dejun-translated-15159704358.html Arkivert 17. mars 2014 hos Wayback Machine. http://es.taobao-buying-agent.net/item/genuine-new-the-koran-note-arab-ibn-kai-xier-with-kong-dejun-translated-15159704358.html Arkivert 17. mars 2014 hos Wayback Machine.
 102. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 11. april 2016. Besøkt 28. mai 2016. 
 103. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 9. april 2016. Besøkt 28. mai 2016. 
 104. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 28. august 2016. Besøkt 28. mai 2016. 
 105. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 17. mars 2014. Besøkt 28. mai 2016. 
 106. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 17. mars 2014. Besøkt 24. juli 2016. 
 107. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 19. august 2016. Besøkt 28. mai 2016. 
 108. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 9. april 2016. Besøkt 28. mai 2016. 
 109. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 13. april 2016. Besøkt 29. mars 2016. 
 110. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 13. april 2016. Besøkt 29. mars 2016. 
 111. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 6. oktober 2016. Besøkt 28. mai 2016. 
 112. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 29. mai 2016. Besøkt 24. juli 2016. 
 113. ^ http://m.image.so.com/i?src=rel&q=%E5%AD%94%E5%AD%90%E5%90%8E%E8%A3%94%E5%9C%A8%E6%BB%91%E5%B7%9E&color=bandw
 114. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 6. oktober 2016. Besøkt 22. mars 2021. 
 115. ^ http://gutengxinzh.lofter.com/tag/齐鲁世家?page=2
 116. ^ http://www.jxkamo.com/20150429/954690.html
 117. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 6. oktober 2016. Besøkt 24. juli 2016. 
 118. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 6. oktober 2016. Besøkt 24. juli 2016. 
 119. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 6. oktober 2016. Besøkt 24. juli 2016. 
 120. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 6. oktober 2016. Besøkt 24. juli 2016. 
 121. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 19. august 2016. Besøkt 28. mai 2016. 
 122. ^ http://www.chinanews.com/cul/2014/12-14/6875063.shtml
 123. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 6. oktober 2016. Besøkt 24. juli 2016. 
 124. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 28. august 2016. Besøkt 28. mai 2016. 
 125. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 1. august 2016. Besøkt 28. mai 2016. 
 126. ^ http://big5.china.com.cn/chinese/news/1238582.htm
 127. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 29. juli 2016. Besøkt 24. juli 2016. 
 128. ^ «Descendants of Confucius in South Korea Seek Roots in Quzhou». QUZHOU.CHINA. 19. mai 2014. Arkivert fra originalen 4. februar 2015. Besøkt 4. februar 2015. 
 129. ^ http://archive Arkivert 12. juli 2013 hos Wayback Machine.. is/Y9cKG
 130. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 28. august 2016. Besøkt 28. mai 2016. 
 131. ^ http://www.china.org.cn/china/features/content_16696029_4.htm
 132. ^ http://www.china.org.cn/china/Off_the_Wire/2016-03/11/content_37999541.htm
 133. ^ http://news.xinhuanet.com/english/2016-03/11/c_135179011.htm

Litteratur rediger

 • Chapin, David (2012). Long Lines: Ten of the World's Longest Continuous CHART Lineages. College Station, Texas: VirtualBookWorm.com. ISBN 978-1-60264-933-0. 
 • Husets Kongzi genealogi 《孔子世家谱》 山东友谊出版社 ISBN 7-80551-265-5

Kilder rediger

 • Den store historikers nedtegnelser: Shang-dynastiets annaler 《史记·殷本纪》[1]
 • Wang Guowei, Guantang Jilin 王国维《观堂集林》
 • Den store historikers nedtegnelser: Huset Song Weizi 《史记·宋微子世家》[2]
 • Den store historikers nedtegnelser: Huset Kongzi 《史记·孔子世家》[3]
 • Chun qiu Zuo zhuan zheng yi 《春秋左传正义·昭公七年》
 • Hanshu:Keiser Chengs annaler 《汉书·成帝纪》[4]
 • Hanshu: Oppstilling over adelige fra de keiserlige konsorters familier 《汉书·外戚恩泽表》[5]
 • Hanshu: Kuang, Zhang, Kong og Ma-biografier 《汉书·匡张孔马传》[6]
 • Hou Hanshu: Biografer om Kunfucius-etterkommere 《后汉书·儒林传上·孔僖传》 [7]
 • Annotasjoner til Hou Hanshu: Biografer om Kunfucius-etterkommere 《后汉书注·儒林传上·孔僖传》 [8]
 • Xin Tangshu: Oppstilling over kanslergenealogier V 《新唐书·宰相世系表五》[9]
 • Songshi: Biografer om Kunfucius-etterkommere I 《宋史·儒林一·孔宜传》 [10]
 • Songshi: Riter 22 《宋史•志第七十二》[11]
 • Jinshi: Kong Fan-biografi 《金史·孔璠传》[12]
 • Yuanshi: Kong Sihui-biografi 《元史·孔思晦传》 [13]
 • Mingshi: Biografer om Kunfucius-etterkommere Ⅲ 《明史·儒林三·孔希学传》 [14]
 • Qingshi gao: Biografer om Kunfucius-etterkommere IV 《清史稿·儒林四》[15]
 • Liancongzi《连从子·叙书》
 • Kongzi Jiayu 《孔子家語》