Kommunestyrevalget 1901

Kommunestyrevalget 1901 var et valg i Norge som ble gjennomført i 1901. Valgdagen var i oktober for landdistriktene og desember for byene.[1] Ved valget ble det valgt representanter og varamenn til 551 norske landkommuner (herreder) med 893 valgsogn, 31 større byer og 30 mindre byer. I herredene ble det valgt totalt 10 476 representanter og 9 496 varamenn, mens det i byene ble valgt totalt 1 952 representanter og 1 129 varamenn.

Kommunestyrevalget 1901
Valgdeltakelse 36,24 % av 634 599 stemmeberettigede

‹ 1898 Norges flagg 1904 ›

656 511 personer var innført i manntallet ved valget, herav 35,5 % kvinner. Det var et krav om to års opphold i vedkommende kommune for å ha stemmerett, i tillegg til statsborgerskapet. De som mottok fattigunderstøttelse hadde ikke stemmerett. Kvinner hadde stemmerett for første gang, men bare de skatteytende. Stemmerettsalderen var 25 år. Av de manntallsførte hadde 21 912 personer suspensjonsanmerkning. 634 599 personer hadde stemmerett.

Valgloven ga anledning til å velge mellom forholdstallsvalg og flertallsvalg. 429 av herredene hadde vedtatt å avholde flertallsvalg. I de øvrige ble det holdt flertallsvalg hvis det bare var ett eller ingen godkjente forslag til valgliste. Fjorten av byene avholdt flertallsvalg.[2]

229 997 personer avga stemme, noe som ga en valgdeltagelse på 36,2 %.

Referanser rediger

  1. ^ «NOU 2001:3 Velgere, valgordning, valgte». Kommunal- og regionaldepartementet. 30. januar 2001. s. 33. 
  2. ^ «Norges Offisielle Statistikk.V.61. Kommunevalgene 1907» (PDF). Det Statistiske Centralbyraa, Kristiania, i kommisjon hos H.Aschehoug & Co. 1908.