Klimakvoteloven (Lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser) har som formål å begrense utslippene av klimagasser gjennom et system med kvoteplikt for utslipp av klimagasser og fritt omsettelige utslippskvoter.

Klimakvoteloven
Typelov
VirkeområdeNorge
I kraft1. januar 2005
Nettsidelovdata.no

Å kjøpe kvoter innebærer å kjøpe en tillatelse til å slippe ut klimagasser. Én kvote tilsvarer utslipp av ett tonn karbondioksid. Fastlandsindustrien, ​olje- og gassvirksomheten og luftfarten har plikt til å betale kvoter for sine utslipp. Alle andre kan frivillig velge å kjøpe kvoter for sine utslipp.

Norge er tilsluttet EUs kvotesystem. Dette innebærer at EUs kvotehandelsdirektiv med tilhørende bestemmelser i utgangspunktet gjelder på lik linje for norske kvotepliktige bedrifter som for kvotepliktige bedrifter i EUs medlemsland.

Miljødirektoratet har det administrative hovedansvaret for å forvalte og håndheve klimakvoteloven. Loven forvaltes av Kongen, Miljøverndepartementet og Miljødirektoratet.

Eksterne lenker rediger