Interessedominant

Interessedominant eller intern dominant er et fenomen som står i fokus og tiltrekker seg folks oppmerksomhet. I fortellertradisjonen er det snakk om elementer som står så sentralt i bevisstheten at det farger opplevelseshorisonten.

Hva som blir interessedominant i miljøet er kulturelt betinget. I et fiskersamfunn vil for eksempel historier om uvær på havet, fiskelykke og sjøvetter være hyppigere, og ha større plass i bevisstheten, enn de har i utpregede jordbruksmiljøer. Uforklarlige opplevelser vil lett bli tolket inn i rammen for stedets dominerende folketro. I sjødistriktene fra Mørekysten og nordover er sagn om marmæle, havmann, draug, og så videre vanlig.

Interessedominanter kan også være individuelle. Ved spontan varseltaking kan det samme stimuli oppfattes og tolkes ut ifra interessedominans. Den samme hendelsen kan oppfattes som et giftemålsvarsel for en giftesyk person, men som et dødsvarsel for en gammel og syk person.

Ulike værmerker og syn tolkes i tråd med det tradisjonsdominante, nemlig at redselen for storm og ulykker på havet er så pregnant at fiskersamfunnet straks ser det som et varsel om at det er best å holde seg hjemme. Dersom en trosser signalene og likevel legger ut på havet, kan det gå riktig galt. I det minste har en gjerne et arsenal av sagn om slike tilfeller som til dels tjener didaktiske formål. I fall en trosset advarselen, og det skjedde forlis og drukningsulykker, ville det styrke tradisjonen.

Slike sagn kan også legges til i etterhånd og dermed tjene til forklaring på hvorfor det måtte gå galt. Et utsagn som at de neppe hadde brydd seg om det dersom de så marmæla sitte i båten da de la ut på fiske.

Nært beslektet med dette fenomen er begrepet krystalliseringsfigur.