Idiom

kombinasjon av ord med en symbolsk mening

Idiom, eller fast ordforbindelse, er et uttrykk eller en vending som ofte er særegen for et språk. Betydningen av et idiom kan ikke utledes direkte fra betydningen av hvert ord som utgjør idiomet. Det er ofte få muligheter til å variere ordbruken og ordrekkefølgen i idiomet, med mindre man varierer for å lage et ordspill. Et eksempel er "Å bøye seg i hatten", som er en sammenslåing av "Å bøye seg i støvet" og "Å ta av seg hatten for". Begge idiomene betyr å vise respekt eller anerkjennelse, noe som kanskje gjør det lettere å slå dem sammen.

Idiom utgjør en betydningsmessig helhet som er annerledes enn den betydning som en bokstavelig forståelse av uttrykkets enkelte deler legger opp til. Det norske uttrykket «å gå bort» kan bety «å dø», men en som kjenner ordene og bort vil ikke nødvendigvis forstå at uttrykket betyr å dø. Idiomer har ofte to forskjellige tolkninger – en bokstavelig og en overført (figurativ) betydning. For å bruke det samme eksemplet: Uttrykket «gå bort» kan også bety den konkrete handlingen at noen går bort fra der de befinner seg. Enkelte slike uttrykk brukes praktisk talt alltid i den overførte betydningen, som idiomer, mens andre brukes også mye bokstavelig.

Idiomer er ofte spesifikke for et språk, derfor vil en direkte oversettelse av idiomer til et annet språk gjerne føre til at den overførte betydningen forsvinner. En del idiomer eksisterer på flere språk, fortrinnsvis i beslektede språk, (å gå bort = to pass away), men språkvitenskapen har ikke påvist noen regelmessighet. På grunn av dette representerer idiomer en særlig utfordring for dem som lærer seg et nytt språk.

Mange idiomer var opprinnelig aktive metaforer. Senere ble de gjennom leksikalisering gjort til idiomatiske uttrykk hvor de ikke lenger aktivt fungerer som billedspråk.

Ordet idiom kommer fra gresk ἰδίωμα (idioma), «egenskap» eller «særegenskap».

Se også

rediger

Litteratur

rediger
Norske idiomordbøker
  • Knut Lystad mfl. Rosinen i pølsa. 333 ord og uttrykk fra hverdagsspråket Kagge 2005
  • Kjell Ivar Vannebo Katta i sekken og andre uttrykk. Bruk, bakgrunn og betydning Cappelen 2006
Om idiomer
  • Fernando, Chitra, Idioms and Idiomaticity, Oxford University Press, 1996
  • George Lakoff og Mark Johnson Hverdagslivets metaforer (original Metaphors we live by oversatt av Mie Hidle) ISBN 9788253024745