Hunnfeltene er tre nesten sammenhengende gravfelt datert fra yngre bronsealder til yngre jernalder (ca. 1000 f.Kr. til ca. 900 e.Kr.) på det såkalte «ytre raet» ovenfor Hunnebunn i Skjærviken i Fredrikstad. Feltene ligger ca. 1,5 kilometer øst for Borge kirke, på nordsiden av fylkesvei 130, «Oldtidsveien», som går mellom Fredrikstad og Skjeberg. Funnene fra Hunnfeltet kan karakteriseres som svært rike, det gjelder særlig en serie funn fra romertid, med våpen, bronsekjeler, glassbegre og andre provinsialromerske importgjenstander.

Steinsetninger ved Hunn
Gravfeltene ved Hunn
Detalj av et gravfelt

Feltene omfatter totalt 145 synlige gravminner, men omfattende utgravninger har vist at det finnes både graver og andre spor av fortiden under flat mark. Det er tre hovedkonsentrasjoner av gravminner. Vestfeltet består av 60 gravhauger og -røyser. Midtfeltet er trukket litt nord for veien og består av 43 gravminner, og Sørfeltet (Stenringfeltet) har i alt 48 gravminner, deriblant 11 runde steinsetninger som ligger tett sammen på et relativt begrenset område. To av disse er datert så tidlig som ca. 500 f.Kr.

Foruten gravminner finnes også førhistoriske åkre, boplassfunn og veifar (hulveier) på feltet. Rett nord for feltene ligger bygdeborgenRavneberget. Det er etter hvert kommet inn et stort antall gravfunn fra feltet, og dateringene sprer seg fra bronsealder til vikingtid.

Gravfeltene har vært kjent svært lenge, og mange gravhauger bærer preg av gravplyndring. Den tidligste utgravning en kjenner fant sted i 1894, og en del gjenstander ble året etter levert inn til Universitetets Oldsaksamling. I 1902-03 ble det igjen gjort uautorisert utgravning, ingen funn er kjent fra dette. I 1908-10 ledet daværende arkeologistudent Helge Gjessing undersøkelse av til sammen ni hauger på Vestfeltet. I 1950-53 var Hunnfeltet arena for et stort internasjonalt forskningsprosjekt der arkeologer fra en rekke land møttes for å utveksle erfaringer i arkeologisk feltarbeid. Initiativtakere til prosjektet var Anders Hagen og Erling Johansen. Gjennom 1970-tallet var det flere mindre utgravninger på feltet, blant annet som seminargravinger for arkeologistudenter.

Gravfeltene er skiltet og tilrettelagt for publikum. Det er parkeringsplasser ved Vestfeltet og Sørfeltet.

Eksterne lenker rediger