Hammerfest prosti

prosti i Nord-Hålogaland bispedømme

Hammerfest prosti er et prosti i Nord-Hålogaland bispedømme, prostiet har totalt 6 menigheter.


MenigheterRediger

Hammerfest prosti har følgende menigheter:

  • Gamvik
  • Hammerfest
  • Kvalsund
  • Lebesby
  • Måsøy
  • Nordkapp