Fossilt brensel er hydrokarbonholdige stoffer som kull, olje, naturgass, oljeskifer og tjæresand. De finnes i jordskorpen, og utvinnes som en kilde til energi ved forbrenning. Alternativt kunne de vært brukt som råstoff for blant annet plastproduksjon. Utnyttelsen av fossilt brensel har vært avgjørende for den industrielle utviklingen. Petroleum er en fellesbetegnelse for olje og naturgass. Fossilt brensel er altså petroleum + kull.

Globalt forbruk av fossile brennstoff, 1800–2007.

Når elektrisitet dannes fra forbrenning av fossilt brensel blir ofte en turbin brukt. I gamle turbiner ble ofte damp direkte fra forbrenningen brukt til å drive turbinen, i nyere turbiner drives de av avgassene til forbrenningen direkte.

Med global modernisering i det 20. og 21. århundre har energibehovet (spesielt behovet for bensin som blir utvunnet fra olje) vært årsaken til mange regionale og globale konflikter. En global bevegelse i mot fornybar energi for å møte de økte globale energibehovene.

Forbrenningen av fossilt brensel av mennesker er den største kilden til karbondioksidutslipp, den viktigste av drivhusgassene som forårsaker global oppvarming. En liten andel av hydrokarbonbaserte brenseler er biobrensel.