Forbrytelse mot freden

Forbrytelse mot freden er i internasjonal lovgivning en betegnelse på det å starte eller føre en krig mot en annen stats territorielle integritet, politiske uavhengighet eller suverenitet, eller krigføring i strid med internasjonale traktater, avtaler eller juridisk bindende forsikringer.

Definisjonen ble først slått fast i Nürnbergprinsippene, og senere innarbeidet i FNs charter.