Eidvågen naturreservat

Naturreservat i Hammerfest kommune

Eidvågen naturreservat er et naturreservat i Hammerfest kommune. Reservatet dekker et område på 0,302 km² øst for Eidvågen på øya Seiland. Formålet med fredningen er å bevare et viktig fuglefjell med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

Eidvågen
LandNorge[1]
Ligger iHammerfest
VerneformNaturreservat
Areal0,302
Opprettet28. januar 1983
Kart
Eidvågen naturreservat
70°33′40″N 23°28′10″Ø

Krykkje bygger reir i en ca. 50 meter høy fjellside som går bratt ned i sjøen, ytterst i Eidvågen. Det er uvanlig at krykkje hekker så langt fra det åpne havet. Det hekker også noen par av teist i fjellet.

Bestemmelser for reservatet rediger

 • All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
 • Alt vilt (inklusive sjøpattedyr), herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen, samt slipp av hund, er forbudt i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 30. september. Utsetting av vilt er ikke tillatt. For øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av disse.
 • Det må ikke foretas inngrep som kan skade de naturlige forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, steinbrudd, uttak eller oppfylling av masse, henleggelse av avfall, utslipp av forurensende stoffer, eller annen virksomhet som medfører terrenginngrep og forstyrrelser av naturmiljøet.
 • Motorisert ferdsel til lands er forbudt.
 • Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger er forbudt.
 • Miljøverndepartementet kan fastsette nærmere regler for:
  • Ferdselen på land og på sjøen i reservatet.
  • Begrenset eggsanking fra arter som kan tåle en slik beskatning.
  • Bruk av slike fiskeredskaper som kan virke skadelig på fuglelivet.

Bestemmelsene er ikke til hinder for rediger

 • Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, sikrings-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
 • Tradisjonell beiting.
 • Sanking av bær og matsopp utenom eventuelle perioder med ferdselsforbud.
 • Vedlikehold av eksisterende godkjente bygninger og anlegg.
 • Felling av sel som gjør skade på laksenøter, når slik felling skjer i samsvar med gjeldende lovverk.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til rediger

 • Kontrollert reduksjon av vilt når dette anses nødvendig for å hindre bestandsmessige misforhold mellom forskjellige arter eller i forholdet art-miljø på grunn av menneskeskapte faktorer.

Referanser rediger

 1. ^ Common Database on Designated Areas, besøkt 26. juni 2021[Hentet fra Wikidata]

Eksterne lenker rediger