Det norske jord- og myrselskap

Det norske jord- og myrselskap (DNJM) ble stiftet i 1972 ved at selskapene Ny Jord og Det norske myrselskap gikk sammen.

Nydyrking og bureising var viktige oppgaver for dette selskapet.

Virksomheten i dag rediger

I 1986 overtok selskapet Statens jordundersøkelse ved NLH, og bygde ut sin egen virksomhet, Landbrukets analysesenter, med moderne apparat og utstyr. I 1989 fusjonerte DNJM og Institutt for georessurser og forurensningsforskning (GEFO) til Jordforsk.