Den Centralvidenskabsetiske Komité

Den Centralvidenskabsetiske Komité er et dansk organ under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse som har til formål å sikre at biomedisinske forskningsprosjekter gjennomføres vitenskapsetisk forsvarlig. Det innebærer at forsøkspersonenes rettigheter, sikkerhet og helse går foran vitenskapelige og samfunnsmessige interesser.

Den Centralvidenskabsetiske Komité ble opprettet i 1980 og har ni regionale komiteer under seg, som alle har såvel forskere som legfolk som medlemmer. Komiteen utformer generelle retningslinjer, tar stilling til prinsipielle spørsmål og fungerer som ankeinstans for avgjørelser i de regionale komiteene. Den kan foreta innberetninger til ministeren.

Det er 22 medlemmer av komiteen samt to representanter for den regionale vitenskapsetiske komité på Færøyene.

Årlig utdeler komiteen Den Videnskabsetiske Hæderspris til en gruppe eller person innenfor helseområdet som har gjort en særlig god innsats på det vitenskapsetiske område.

Eksterne lenker Rediger