En dampturbin er en turbin som drives av overhetet damp som føres inn gjennom turbinen slik at den termiske energien i dampen omdannes til rotasjonsenergi for turbinen. Både trykk og temperatur reduseres i passasjen gjennom turbinen.

Rotoren i en Siemens AG dampturbin

Dampturbinen, som ble utviklet mot slutten av 1800-tallet, har høyere virkningsgrad (bedre utnyttelse av den termiske energien i dampen) enn andre dampmaskiner, som for eksempel stempeldampmaskinen. Dampturbiner benyttes hovedsakelig som skipsmotorer og til drift av kraftverk. En dampturbin fungerer i prinsippet som en vannturbin, men skovlene har en annen utforming; disse er meget smale med forholdsvis trange skovlkanaler.

Dampturbiner inndeles i to grupper: liketrykksturbiner (aksjonsturbiner) og overtrykksturbiner (reaksjonsturbiner). I liketrykksturbiner skjer hele trykkfallet, dvs. dampens ekspansjon, i dyser eller ledeskovler, og løpehjulene roterer i et rom av konstant trykk. I overtrykksturbiner skjer bare en del av dampekspansjonen i det stillestående ledehjul, mens resten foregår i løpehjulet.

Fordi fabrikasjonen av dampturbiner stiller store krav til beregning, konstruksjon, materiale og erfaring, bygges dampturbiner bare av forholdsvis få, kapitalsterke verksteder, som også driver utstrakt materialprøving og forskning.

Se også rediger