Dagligspråk

Dagligspråk eller allmennspråk er en betegnelse for hvordan vi uttrykker oss språklig i alminnelige ord og vendinger, ofte uten sikte på å være spesielt presise. Dagligspråk er i denne forstand en motsetning til fagspråk der ord og uttrykk kan ha mer presis og avgrenset betydning. Det kan være glidende overganger mellom dagligspråk og fagspråk, og ord fra fagspråk kan gå over til å bli ord i dagligspråket.

I dagligspråket kan ord ha mange betydninger og de kan ha vage og omtrentlige betydninger. Det kan medføre misforståelser i en meningsutveksling når det ikke er rimelig klart hvilken betydning én part sikter til med sin språkbruk. En del av meningsutvekslingen kan derfor gå ut på å klarlegge hvordan deltakerne bruker språket. Det kan vise seg at uenigheten bare gjelder språkbruk og ikke de underliggende meningene, altså en form for skinnuenighet.

Fagområder og vitenskapsområder bruker både ord fra dagligspråket med spesiell betydning, og spesielle ord som ikke – eller sjelden – brukes i dagligspråket.