Circular error probable

CEP eller Circular error probable (sannsynlig sirkulært feilutslag) er en tallindikator for ballistiske rakettvåpens forventede treffområde. CEP indikerer hvor mange prosent av alle stridshoder forventes å treffe innenfor et område med radius=CEP. Jo lavere CEP er, desto mer nøyaktig er altså raketten.

CEP25 angir altså minste radius 25 % av rakettene vil treffe innenfor. Når ikke annet er spesifikt oppgitt er CEP et mål på minste radius for 50 % av rakettnedlagene. (Bare «CEP» er altså lik CEP50). Som eksempel hadde de første amerikanske Pershing-rakettene en CEP på 400 meter, mens Pershing 2 hadde en CEP på 30 meter.

Normalfordeling (bell curve) i tre dimensjoner

CEP bygger på en multivariat normalfordeling, men kan også illustreres ved hjelp av normalfordeling. I normalfordelingens tetthetsfunksjon angir

,

der μ er forventet verdi (her sentertreff) og σ er standardavvik (angitt i gjennomsnittlig feilradius). Et grafisk plott med feilmargin langs den horisontale aksen og antall treff langs den vertikale vil danne en kurve som minner om en bjelle – derav det engelske uttrykket bell curve. CEP angir da det prosentvise middelavviket.