Bilateralt monopol

Bilateralt monopol er en markedsform hvor man har en situasjon med både monopol (én tilbyder) og monopsoni (én etterspørrer) i samme marked. Begge aktører har stor markedsmakt, men er samtidig svært avhengige av hverandre for å sørge for fremtidig drift. Prisene vil i et slikt marked avhenge av partenes forhandlingsevne og vil normalt ligge på et nivå som begunstiger begge parter til en viss grad.