Bidragsfogd

En bidragsfogd er en offentlig tjenestemann som etter lov 9. desember 1955 tar seg av innkreving av underholdsbidrag m.m. Bidragsfogden plikter også etter barneloven av 1981 å finne opplysninger som skal ligge til grunn for fastsettelse av bidragene når barnets mor ikke er gift. Bidrag skulle også beregnes dersom barna var under kommunal omsorg. Idag er det som regel de kommunale trygdekontorene som fungerer som bidragsfogder.

Bidragsfogden sørget for innkreving av økonomiske bidrag til eneforsørger eller fraskilt ektefelle med barn. Bidraget er som oftest fastsatt av det offentlige, og utbetales til den av foreldrene som har hovedomsorgen. Den som betaler er bidragspliktig, den som mottar er bidragsberettiget. For inntil nylig var det så godt som uten unntak mor som var bidragsberettiget mens far var bidragspliktig.

HistorieRediger

Det ble tidlig lovbestemt at det skulle betales bidrag for barn født utenfor ekteskap eller ved skilsmisse. Så tidlig som 1. august 1821 kom den første bidragsloven "Lov, angaaende Underholdningspenge for Børn, som enten ere avlede udenfor Ægteskab, eller hvis Forældre ere separerede." Inndrivelsen kunne skje med trekk i lønn eller ved utpanting. Den 6. juli 1892 fikk vi "Lov om underholdsningsbidrag til Børn, hvis forældre ikke har indgaaet Ægteskap med hinanden." Innkreving for byenes vedkommende ble lagt til underfogderiet, senere kalt byfogden. Denne var underlagt amtmannen (fylkesmannen) og Justisdepartementet. I distriktene var det lensmannen som sørget for innkreving.

10. april 1915 fikk vi et sett nye lover som har fått fellesbetegnelsen De Castbergske barnelover som alle bærer i seg krav om at begge foreldre skal bidra til oppfostring av sine barn. I 1992 ble Bidragsfogden nedlagt og arbeidet med bidragsfastsettelse og regulering av bidrag ble altså overført til (NAV), og betalingsinnkrevingen til Statens innkrevingssentral.

Inntil 1992 var bidragsfogden under kommunal administrasjon. Etter den tid er saksbehandlingen overført til trygdeetaten, senere Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Statens innkrevingssentral er ansvarlig for regnskapsoppfølgingen og innkreving av utestående fordringer. Bidragsbetaling, de økonomiske forhold mellom et barns biologiske foreldre etter samlivsbrudd og det felles ansvaret foreldre generelt har overfor sine barn til de er voksne (18 år), reguleres av et helt sett av lover. Noen lover regulerer betalingsformer og beløp, andre hvilke forpliktelser foreldre har overfor barna og noen hvordan offentlige midler skal falle barna tilgode.

Byarkivene kan oppbevare arkiver etter Bidragsfogden. Bidragssaker som er opprettet etter 1992 er statlige og avleveres Statsarkivene.

Eksterne lenkerRediger