Bedriftsforsamling

(Omdirigert fra «Bedriftsforsamlingen»)

Bedriftsforsamling (BF) er et organ som i Norge er obligatorisk i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som har mer enn 200 ansatte. Andre aksjeselskaper kan vedta å opprette en bedriftsforsamling om ønskelig. To tredjedeler av bedriftsforsamlingen velges av generalforsamlingen, resten av og blant de ansatte. Dersom selskapet har en bedriftsforsamling vil denne overta enkelte oppgaver som ellers ligger til generalforsamlingen eller styret.

Kompetanse

rediger

Organets oppgave er å føre tilsyn med styrets og daglig leders forvaltning av selskapet. Den har myndighet til følgende:

  • Gi uttalelse om styrets forslag til årsregnskap, samt godkjenne disponering av resultat
  • Innenfor rammene av styrets forslag kan bedriftsforsamlingen fastsette det høyeste beløpet som kan utdeles som utbytte
  • Fastsette det høyeste beløp som kan avgis som konsernbidrag, men dette må ligge innenfor rammen av styrets forslag
  • Bedriftsforsamlingen velger selskapets styre og styreleder
  • Bedriftsforsamlingen godkjenner styrets godtgjørelse
  • Bedriftsforsamlingen kan iverksette undersøkelser
  • Bedriftsforsamlingen har rett og plikt til å treffe avgjørelser hva gjelder:
  1. Investering av betydelig omfang sett i forhold til selskapets ressurser
  2. Rasjonalisering og/eller omlegging av driften som vil medføre større endringer og omlegging av arbeidsstyrken
  • Bedriftsforsamlingen kan gi styret anbefalinger i hvilken som helst sak.

Sammensetning og valg

rediger

En bedriftsforsamling skal bestå av medlemmer som er valgt av både aksjeeiernegeneralforsamlingen og av de ansatte i selskapet. Dersom generalforsamlingen ikke bestemmer noe annet, skal bedriftsforsamlingen bestå av 12 medlemmer. Antallet skal alltid være delelig med 3 (asal § 6-35 første ledd, jf. asl § 6-35). Generalforsamlingen velger 2/3 av medlemmene, mens de ansatte velger 1/3. Representanter for de ansatte må ha vært ansatt i selskapet i minst ett år. Det er i forskrifter gitt detaljerte regler om hvordan valget av de ansattes representanter til BF skal skje.

Bedriftsforsamlingen velger selv en leder. Det kan ikke velges en leder som ikke selv er medlem av bedriftsforsamlingen. Valget kan heller ikke legges til andre organer. Godtgjørelse for medlemmer i bedriftsforsamlingen fastsettes av generalforsamlingen.