Askeladden (kulturminnedatabase)

Riksantikvarens database over fredede kulturminner og kulturmiljøer i Norge

Askeladden inneholder informasjon om kulturminner og kulturmiljøer som er vurdert som verneverdige eller som krever videre undersøkelser for å avklare bevaringsverdi. Kulturminneloven og Svalbardmiljøloven står sentralt i denne vurderingen, men mange kulturminner er også vernet ved at de står i nasjonale eller regionale lister over objekter som er faglig vurdert som viktige. Registeret omfatter både arkeologiske kulturminner og nyere tids kulturminner som ettereformatoriske bygg, anlegg og kirker.

Askeladden er først og fremst et verktøy for kulturminneforvaltningen. Ved behov gis det tilgang for andre deler av forvaltningen, forskere, studenter, samt konsulenter som jobber med konsekvensutredninger og planarbeid.

Fra og med høsten 2009 er deler av databasen Askeladden gjort allment tilgjengelig gjennom nettstedet Kulturminnesøk.