Stortingets arbeidsordningskomité

(Omdirigert fra Arbeidsordningskomitéen)

Stortingets arbeidsordningskomité var tidligere en fast komitéStortinget. Komitéen ble avviklet etter vedtak i Stortinget 27. mai 2005 og oppgavene overført dels til Stortingets presidentskap, dels til de andre komitéene på Stortinget.

Arbeidsordningskomitéen bestod av Presidentskapet, komitélederne og de parlamentariske ledere. Hovedoppgaven til komitéen var å utarbeide forslag til en samlet arbeidsplan for behandlingen av innkomne saker. Presidentskapet fastsatte videre planen på grunnlag av forslaget fra komitéen. Når det spesielt gjelder statsbudsjettet, avga arbeidsordningskomitéen innstilling til Stortinget om fordelingen av rammeområder på komiteene, og fastsatte for øvrig selv fristene for når komiteenes budsjettinnstillinger skulle være avgitt.

I praksis var arbeidsordningskomitéens funksjon i stor grad begrenset til fremdriftsplanen knyttet til budsjettet, og hadde egentlig aldri den sentrale rollen den var tiltenkt når det gjaldt å planlegge saksavviklingen i Stortinget. Arbeidsordningskomitéen ble av Stortinget vurdert til å være et altfor stort forum for å drøfte fremdriften av sakene i komitéene, og ble derfor vedtatt avviklet.

Arbeidsordningskomitéens oppgaver er i dag ivaretatt av Presidentskapet og komitélederne. Komitélederne setter opp tidsplan for sakene i sin komité, og passer på at fristene blir overholdt, og innstillinger levert i tide. Presidentskapet har ansvar for at komitélederne ivaretar disse oppgavene, samt at saksbehandlingsfristene passer inn i Stortingets langtidsprogram.

KilderRediger