Allmennyttig organisasjon

idell organisasjon med veldedig formål

En allmennyttig organisasjon eller veldedig organisasjon (på engelsk ofte charity eller charitable organization) er en ideell organisasjon som fremmer allmennyttige formål, slik som filantropi/veldedighet eller velferd (f.eks. utdanning, religion eller andre aktiviteter som anses som allmennyttige). Den rettslige definisjonen av en allmennyttig organisasjon samt hva slags offentligrettslig rammeverk de operer under varierer fra land til land.

Norsk regelverk for veldedige og allmennyttige organisasjonerRediger

Norge har ingen generell lovgivning om allmennyttige organisasjoner eller hvilke aktiviteter som anses som allmennyttige; de fleste allmennyttige organisasjoner i Norge er organisert som foreninger eller stiftelser. I norsk skatte- og avgiftslovgivning er det gitt visse særregler knyttet opp til organisasjoner som er «veldedige og allmennyttige»:

  • Alle ideelle organisasjoner er fritatt fra inntekts- og formuesskatt, men veldedige og allmennyttige organisasjoner er gitt en høyere terskelverdi for høye virskomhetsinntekter de kan ha uten skattlegging (NOK 140 000 per år).[1]
  • Mens ideelle organisasjoner i utgangspunktet er underlagt samme beløpsgrense for registreringsplikt etter merverdiavgiftsloven, har veldedige og allmennyttige organisasjoner ikke registreringsplikt før omsetning over en tolvmåneders periode overstiger NOK 140 000.[2]
  • Det er gitt visse unntak for merverdiavgift for kiosksalg, serveringstjenester, varer av bagatellmessig verdi, varer til betydelig overpris, annonser i medlemsblader, omsetning fra enkeltstående arrangementer m.m.[3]
  • Fritak for arbeidsgiveravgift for lønnskostnader opp til visse beløpsgrenser.[4]


Videre vil norske skattytere få inntektsfradrag for gaver til ideelle organisasjoner som driver med visse aktiviteter listet opp i skatteloven § 6-50. Dette omfatter omsorgs- og helsefremmende arbeid for barn eller ungdom, og for eldre, syke, funksjonshemmede eller andre svakstilte grupper, barne- og ungdomsrettet arbeid innen musikk, teater, litteratur, dans, idrett, friluftsliv o.l., religiøs eller annen livssynsrettet virksomhet, virksomhet til vern av menneskerettigheter eller utviklingshjelp, katastrofehjelp og virksomhet til forebygging av ulykker og skader, eller kulturvern, miljøvern, naturvern eller dyrevern. Aktivitetene sammenfaller med det som ofte antas å være kvalifiserende som veldedig og allmennyttig.

ReferanserRediger

  1. ^ Skatteloven § 2-32 annet ledd
  2. ^ Merverdiavgiftsloven § 2-1 første ledd
  3. ^ Merverdiavgiftsloven § 3-12
  4. ^ Folketrygdloven § 23-2 åttende ledd