En advokatforening er en profesjonell organisasjon for sakførere, ofte av den karakter at medlemskap er obligatorisk for den som vil anvende seg av tittelen advokat eller tilsvarende.

Norge Rediger

Den Norske Advokatforening er navnet på medlemsorganisasjonen til norske advokater. Medlemskap i foreningen er ikke obligatorisk, men de aller fleste advokater er likevel medlemmer, da dette medfører en del medlemsfordeler samtidig som det viser omverdenen at man følger bransjens spilleregler. Foreningen har utarbeidet et eget etisk regelverk, som med hjemmel i domstolloven har fått status som forskrift (Advokatforskriften), bindende for alle advokater i Norge.

Sverige Rediger

Organisasjonens navn i Sverige er Sveriges advokatsamfund, og dets virksomhet er delvis styrt av den såkalte rättegångsbalken.

Danmark Rediger

I Danmark må alle advokater være medlem av Det danske Advokatsamfund. Dette er hjemlet i landets rettspleielov.

England og Wales Rediger

I England og Wales finnes to typer av advokater, barristers, som får tale i domstol, og solicitors som representerer sine klienter.

En barrister må tilhøre en av de fire advokatforeningene som finnes for barristers:

Det finnes også en overordnet organisasjon for disse fire foreningene som utøver disiplinær myndighet:

En solicitor må tilhøre den advokatforeningen som finnes for solicitors:

Tyskland Rediger

I Tyskland finnes for hver overrett sin rettskrets et advokatkammer som alle advokater innen rettskretsen må tilhøre. Advokatkammeret er en offentligrettslig sammenslutning med obligatorisk medlemskap, som utøver disiplinær myndighet over sine medlemmer. Forbundsrepublikkens advokatkammere tilhører forbundsadvokatkammeret («Bundesrechtsanwaltskammer»).