Abbreviator

Abbreviator var tidligere en embetstittel i Den katolske kirke. Embetsinnehaverne var knyttet til det pavelige kanselli, og hadde ansvar for å klargjøre brev fra paven til kirkelige dignitærer. Navnet, «en som forkorter», kommer av den utstrakte bruken av forkortelser i pavelige brev.

Pius II opprettet i 1463 et kollegium av abbreviatorer, som var delt inn i tre nivåer. I 1814 avskaffet Pius VII de lavere nivåene, og i 1908 ble kollegiet oppløst som en følge av Pius Xs omorganisering av kanselliet. Funksjonen ble da flyttet til de apostoliske protonotarer.